compact-thermologger-am-8010-eanritsu-vietnam-1.png

ANS là đại lý các hãng Bently Nevada Vietnam,Alphamoisture Viet Nam,

100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330180-X1-05
MOD: 143416-01 Proximitor Sensor
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330105-02-12-05-02-05
Reverse Mount Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330105-02-12-10-02-05
3300 XL 8 mm Reverse Mount Probe
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330105-XX-XX-10-02-05 W
MOD: 157310-05 3300 XL 8 mm Proximity Transducer System
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330171-00-20-05-02-05
3300 XL 5MM PROXIMITY PROBE
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330130-040-02-05
3300 XL 8mm Proximity Transducer System
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330180-50-05
Proximity Sensor
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 21000-00-00-00-036-04-02
Proximity Probe Housing Assemblies
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330101-00-24-10-01-05
3300 XL 8 mm Proximity Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330101-00-08-10-01-05
Probe Vibration Cable
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330102-00-32-10-01-05
Proximity Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330101-00-32-05-01-05
3300 XL 8 mm Proximity Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330171-04-12-05-02-05
3300 5 mm Proximity Probes
100%  UK  Origin Alphamoisture Viet Nam AMT-SD
4/20mA Loop Powered Dewpoint Transmitter
100%  UK  Origin Alphamoisture Viet Nam Sensor Holder
Sampling Cell for Model AMT

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây