cong-tac-keo-day-sgc-u1z-bernstein-vietnam.png

Đại lý BERNSTEIN Vietnam,Công tắc kéo dây SGC-U1Z BERNSTEIN Vietnam

6011211908

SGC-U1Z                      B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011231909

SIGC-UV1Z                    C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011411854

SD-U1                        B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011411856

SD-U1                        B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011411868

SD-U1 P-RAST                 B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011431857

SID-UV1Z                     B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011431869

SID-UV1Z P-RAST              A

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011811133

SEK-U1Z                      B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011831134

SIEK-UV1Z                    A

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012431877

SID-UV1Z                    BB

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012431883

SID-UV1Z P-RAST              B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012441907

SID-UV2Z P-RAST              A

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012811029

SEM2-U1Z                     B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012831022

SIEM2-UV1Z                   B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012831023

SIEM2-UV1Z P-RAST            B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012921093

RM-U1Z/U1Z-LU-175            C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6013531367

SIN-UV1Z P-RAST              B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6013811107

SI88-U1Z                     A

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6013831108

SI88-UV1Z                    A

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6014735001

SI1-U2Z AK R-RAST            B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6014735025

SI1-U1Z/U1Z AK R-RAST        C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6015735002

SI2-U2Z AK R-RAST            C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6015736003

SI2-U2Z AW R-RAST            B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6081000097

IN73-11 RP                   N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6081000098

IN73-20 RP                   N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6081000099

IN73-V11 RP                  N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6081000100

IN73-22 RP                   N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6081000101

IN73-31 RP                   N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6087000097

MN78-11 RP                   N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6087000098

MN78-20 RP                   N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6087000099

MN78-V11 RP                  N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6087000100

MN78-22 RP                   N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6087000101

MN78-31 RP                   N

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111211001

SGC-U1Z                      C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111211057

SGC-U1Z                      C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111336073

SISN2-UV1 AW                 B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111411029

SD-U1                        B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111411039

SD-U1 W                      C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111411075

SD-U1 W                      C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111411161

SD-U1                        C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111431022

SID-UV1Z                     C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111431060

SID-UV1Z P-RAST              B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111431069

SID-UV1Z                     C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6111811374

SEK-U1Z                      C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6112431050

SID-UV1Z P-RAST              A

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6112441256

SID-UV2Z P-RAST              A

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6112801276

SEM2-SU1                     B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6112831334

SiEM2-UV1Z P-RAST 36V        B

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6115725279

SI2-U2Z AK R-RAST HVG        C

Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011621064

SR-U2Z-0-LU-100-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011621065

SR-U2Z-0-LU-175-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011621066

SR-U2Z-0-LU-300-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011629067

SR-U2Z-NA-QF-100-L0-0-0      B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011629068

SR-U2Z-NA-QF-175-L0-0-0      B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011629069

SR-U2Z-NA-QF-300-L0-0-0      B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011629070

SR-U2Z-0-QF-100-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011629071

SR-U2Z-0-QF-175-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011629072

SR-U2Z-0-QF-300-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691074

SR-A4Z-0-LU-100-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691075

SR-A4Z-0-LU-175-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691076

SR-A4Z-0-LU-300-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691077

SR-A4Z-NA-QF-100-L0-0-0      B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691078

SR-A4Z-NA-QF-175-L0-0-0      B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691079

SR-A4Z-NA-QF-300-L0-0-0      B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691080

SR-A4Z-0-QF-100-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691081

SR-A4Z-0-QF-175-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691082

SR-A4Z-0-QF-300-L0-0-0       B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691083

SR-A3Z/E1-0-LU-300-L0-0-0    B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011691084

SR-A3Z/E1-0-QF-300-L0-0-0    B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011811127

SRO-I73-11-VT30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011811131

SRO-I73-11-VT30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011821129

SRO-I73-22-VT30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011821133

SRO-I73-22-VT30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011861128

SRO-I73-20-VT30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011861132

SRO-I73-20-VT30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011891130

SRO-I73-31-VT30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6011891135

SRO-I73-31-VT30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012811136

SRO-M78-11-VT30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012811140

SRO-M78-11-VT30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012811144

SRO-M78-11-HL30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012811148

SRO-M78-11-HL30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012811152

SRO-M78-11-HR30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012811156

SRO-M78-11-HR30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012821138

SRO-M78-22-VT30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012821142

SRO-M78-22-VT30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012821146

SRO-M78-22-HL30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012821150

SRO-M78-22-HL30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012821154

SRO-M78-22-HR30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012821158

SRO-M78-22-HR30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012861137

SRO-M78-20-VT30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012861141

SRO-M78-20-VT30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012861145

SRO-M78-20-HL30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012861149

SRO-M78-20-HL30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012861153

SRO-M78-20-HR30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012861157

SRO-M78-20-HR30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012891139

SRO-M78-31-VT30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012891143

SRO-M78-31-VT30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012891147

SRO-M78-31-HL30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012891151

SRO-M78-31-HL30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012891155

SRO-M78-31-HR30-1            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012891159

SRO-M78-31-HR30-2            N

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012921089

SRM-U1Z/U1Z-LU-175           B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012921090

SRM-U1Z/U1Z-LU-175-E         B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012921091

SRM-U1Z/U1Z-LU-300           B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012921092

SRM-U1Z/U1Z-LU-300-E         B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012929085

SRM-U1Z/U1Z-QF-175           B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012929086

SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E         B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012929087

SRM-U1Z/U1Z-QF-300           B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012929088

SRM-U1Z/U1Z-QF-300-E         B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012961105

SRM-A2Z/A2Z-LU-175           B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012991098

SRM-A2Z/U1Z-LU-175           B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012991099

SRM-A2Z/U1Z-LU-175-E         A

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012991100

SRM-A2Z/U1Z-LU-300           A

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012991101

SRM-A2Z/U1Z-LU-300-E         A

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012999094

SRM-A2Z/U1Z-QF-175           B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012999095

SRM-A2Z/U1Z-QF-175-E         B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012999096

SRM-A2Z/U1Z-QF-300           B

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

6012999097

SRM-A2Z/U1Z-QF-300-E         A

SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor

Công tắc kéo dây

ANS là đại lý phân phối chính hãng BERNSTEIN VietNam chuyên cung cấp sản phẩm BERNSTEIN

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm BERNSTEIN tại Vietnam