dau-ra-ky-thuat-so-kl2xxx-beckhoff-vietnam.png

Đại lý BECKHOFF Vietnam,Đầu ra kỹ thuật số KL2xxx  BECKHOFF Vietnam

Beckhoff KL2xxx - Bus Terminals, đầu ra kỹ thuật số

Bus Terminals từ dòng KL2xxx, KS2xxx và KM2xx được thiết kế để xử lý tín hiệu số / nhị phân. Trừ khi có quy định khác, mức cao tương ứng với điện áp cung cấp trong logic chuyển mạch tích cực, mức thấp tương ứng với đất. Với logic chuyển mạch nối đất, nó bị đảo ngược.

KL2012

2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2022

2-channel digital output terminal 24 V DC, 2.0 A, 4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2032

2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity
protection, 4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2114

4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A,
2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2124

4-channel digital output terminal 5 V DC, 0.02 A,
2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2134

4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity
protection, 2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2134-0900

4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity
protection, 2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system
conformal coated PCB

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2184

4-channel digital output terminal 24 V DC, negative switching, 0.5 A,
2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2212

2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system,
diagnostics function, wire breakage and overload

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2284

4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, reverse switching

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2404

4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity
protection, 2 wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2408

8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A,
single-conductor connection

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2408-0010

8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A,
single conductor connection

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2408-0018

8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A,
with increased surge protection

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2424

4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A with polarity
protection, 2-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2442

2-channel digital output terminal 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A,
3-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2488

8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A
1-wire system, negative switching

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2502

2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 0.1 A
4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2502-0010

Digital output terminal, 2 digital puls width
outputs 24 V DC, 0.1 A, 4-wire system
30 kHz stepper motor terminal

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2502-0013

2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 0.1 A,
4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2502-3020

2-channel pulse width output terminal 5 V, 4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2512

2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 1.5 A,
4-wire system, switching to negative potential

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2521

1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level)

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2521-0015

1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2521-0020

1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level)

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2521-0024

1-channel pulse train output terminal, 2 outputs 24 V DC
(supplied from an external source)

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2531

stepper motor terminal 24 V DC, 1.5 A,
2phases, 2 digital inputs, 24 VDC

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2531-1000

stepper motor terminal 24 V DC, 1.5 A, 2 phases,
2 digital inputs 24 V DC

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2532

2-channel DC motor output stage 24 V DC, 1 A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2535

2-channel pulse width current terminal 24 V DC, 1 A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2541

stepper motor terminal with incremental encoder,
16 Bit, 50 V DC, 5 A, 2 phase,
2 digital inputs 24 V DC,
4 digital inputs for an incremental encoder

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2541-0005

stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A,
2 phase, 2 digital inputs 24 V DC,
4 digital inputs for an incremental encoder

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2541-0006

stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A,
2 phase, 2 digital inputs 24 V DC,
4 digital inputs for an incremental encoder

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2541-0015

stepper motor terminal with 5V incremental encoder, 50 V DC, 5 A,
2 phase, 2 digital inputs 24 V DC,
4 digital inputs for an 5V incremental encoder

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2541-0050

stepper motor terminal 50VDC, 5 A, without encoder interface

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2541-1000

stepper motor terminal with incremental encoder,
32 Bit, 50 V DC, 5 A, 2 phase,
2 digital inputs 24 V DC,
4 digital inputs for an incremental encoder2 digital inputs 24 V DC

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2542

2-channel DC motor output stage 50 V DC, 3.5 A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2545

2-channel pulse width current terminal 50 V DC, 3.5 A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2552

2-channel DC motor output stage 50 V DC, 2x 5A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2552-0005

2-channel DC motor output stage 50 V DC, 5A 5V-Encoder

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2552-0015

2-channel DC motor output stage 50 V DC, 5A-Encoder 560R Pull-Up

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2602

2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts
4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2602-0010

2x relay 230VAC shared potential with ZCD
2-channel relay output terminal 230 V AC, 5 A,
make contacts, contact preserving switching of LED lamps

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2612

2-channel relay output terminal 125 V AC, 0.5 A, change-over
4-wire system, no power contacts

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2622

2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts
no power contacts, 4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2622-0010

2x relay 230VAC potential-free with ZCD
2-channel relay output terminal 230 V AC, 5 A, make contacts,
contact preserving switching of LED lamps, no power contacts

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2631

1-channel relay output terminal 400 V AC, 300 V DC, make contacts
4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2634

4-channel relay output terminal 250 V AC, 30 V DC

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2641

1-channel relay output terminal 230 V AC, 16 A with manual operation

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2652

2-channel relay output terminal 230 V AC, 300 V DC, 1 A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2692

cycle monitoring terminal (watchdog)
2 digital inputs 24 V DC
2 relay outputs, 230 V AC, 2 A, potential-free normally open contact
4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2701

1-channel solid state outputs load relay up to 230 V AC/DC, 3 A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2702

2-channel solid state load relay up to 230 V AC/DC, 0.3 A,
4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2702-0002

2-channel solid state load relay up to 230 V AC/DC, 2 A,
mutually locked

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2702-0020

2-channel solid state load relay up to 230 V AC/DC, 1,5 A,
4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2712

2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 0.5 A,
4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2722

2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A
with mutually locked outputs

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2722-0010

2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually
locked outputs

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2732

2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually
locked outputs, without power contacts

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2732-0010

2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A without
locked outputs, without power contacts

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2744

Digital Output Terminal, 4 solid State outputs
50V AC 1,5 A, 2-wire connection

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2751

1-channel-universal-dimmer terminal, 230 V AC, 300 VA

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2751-0011

1-channel-universal-dimmer terminal, 230 V AC, 300 VA
without power contacts

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2751-1001

1-channel-universal-dimmer terminal, 230 V AC, 300 VA

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2751-1203

1-channel-universal-dimmer terminal, 230 V AC, 300 W
preset: controlled half-wave rectifier

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2761

1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 600 VA

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2761-0011

1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 600 VA
without power contacts

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2784

4-channel digital output terminal 48 V DC (ohmsch)
30 V AC/DC (inductive), 2 A, Solid-State

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2791

1-channel AC motor speed controller 230 V AC, 200 VA, 50 Hz

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2791-0011

1-channel AC motor speed controller 230 V AC, 200 VA, 50 Hz
without power contacts

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2794

4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive),
48 V DC (ohmic), 2 A, solid-state-relay potential-free

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2798

8-channel digital output terminal 48 V DC (ohmsch)
30 V AC/DC (inductive), 2 A, solid-state, potential free

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2808

8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A,
with polarity protection, 2-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2809

16-channel digital output terminal
24 V DC, 0.5 A, 1-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2819

16-channel digital output terminal 24 V DC, 0,5 A, 1-wire system
with diagnostic

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2828

8-channel digital output terminal 24 V DC, 2A,total current 10 A
2-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2872

16-channel digital output terminals 24 V DC, 0,5 A
flat-ribbon cable connection

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2872-0010

16-channel digital output terminal 24 V DC, 0,5 A
flat-ribbon cable connection, switching to ground potential

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2889

16-channel digital output terminal 24 V DC, 0,5 V
switching to ground potential

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2904

4-channel digital output terminal, TwinSAFE, 24 V DC, 0.5 A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

KL2904-Demo

KL2904 Sample for evaluation
4-channel digital output terminal, TwinSAFE demo, 24 V DC, 0.5 A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, bộ khối đầu cuối Bus, Khối thiết bị đầu cuối

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beckhoff Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Beckhoff tại Vietnam