potentiometer-lwh-0300-024312-novotechnik-vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng Novotechnik  Vietnam,Braun Vietnam

100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024312

Potentiometer LWH-0300
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024307

Potentiometer LWH-0175
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024320

Potentiometer LWH-0500
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024310

Potentiometer LWH-0250
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024306

Potentiometer LWH-0150
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024330

Potentiometer LWH-0750
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024311

Potentiometer LWH-0275
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024336

Potentiometer LWH-0900
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024309

Potentiometer LWH-0225
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024314

Potentiometer LWH-0360
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024316

Potentiometer LWH-0400
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024318

Potentiometer LWH-0450
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024324

Potentiometer LWH-0600
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024303
Potentiometer LWH-0075
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 024305
Potentiometer LWH-0130
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 054153
Signal conditioner MUW 205-4
Correct Mode: MUW-250-4
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Model: RFC-4851-636-321-256
Rotary Sensor
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Model: TH1-0425-102-423-101
Transducer 
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 023264
Potentiometer TS-0100
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 025336
Potentiometer TLH-0900
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 023274
Potentiometer TRS-0100
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Model: Z-G60
Part Number: 058100 Coupling
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: TH1-1000-105-423-102
Linear Transducer
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 005697
Position marker Z-TH1-P18
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 054173
Signal Conditioner Module MUK350-4 
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Modelr: Z301-M6/M6
Ball coupling
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Art number: 005698
Ring position marker Z-TH1-P19
100% Germany Origin   Braun Vietnam Model: E1594-Rev1
Test Frequency Generator Module to E15 System, with 4 pre-programmed frequency levels
100% Germany Origin   Braun Vietnam Model: E1518-61438-Rev1
input module to E15 System 61438 (100% compatible)
100% Germany Origin   Braun Vietnam Model: E1553-Rev3
Alarm Module (Limit Switch) with 2 programmable setpoints
100% compatible successor model for module E1553 and module E1553 Rev2

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây