servo-valves-s63joga4vpl-g761-3033b-moog-vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng MOOG Vietnam,MTS Sensor Vietnam,NSD Vietnam,NSD/EOM Yakawa Vietnam,ONICON Vietnam,Siemens Vietnam,Sincra Vietnam,Stego Vietnam,Takuwa ,TELEDYNE Vietnam,Thermco Vietnam,Tohnichi Vietnam,Watlow Vietnam

100% USA/Germany Origin MOOG Vietnam G761-3033B
S63JOGA4VPL
Servo Valves
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: LPC6L5R1XX0XEF4M01600S
Liquid Level Transmitter
(Transmitter: KSR FFG-BP.20H3OD-DTK48-1200)
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: LPC6L5R1XX0XEF4M01400S
Liquid Level Transmitter
(Transmitter: KSR FFG-BP.20H3OD-DTK48-1100)
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: LPC6L5R1XX0XEF4M01200S
Liquid Level Transmitter
(Transmitter: KSR FFG-BP.20H3OD-DTK48-800)
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: RPS0550MD601A01
Temposonics® R-Series
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: RPS0350MD601A01
Temposonics® R-Series
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: LPC6L5R1XX0XEF4M01600S
Liquid Level Transmitter
(Transmitter: KSR FFG-BP.20H3OD-DTK48-1200)
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: LPC6L5R1XX0XEF4M01400S
Liquid Level Transmitter
(Transmitter: KSR FFG-BP.20H3OD-DTK48-1100)
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Code: LPC6L5R1XX0XEF4M01400S
Liquid Level Transmitter
(Transmitter: KSR FFG-BP.20H3OD-DTK48-1100)
100% Japan Origin NSD Vietnam Model: MRE-G64SP101LKB2-G
Absocoder
100% Japan Origin NSD Vietnam Model: MRE-G64SP062FAC
Absocoder
100% Japan Origin NSD Vietnam Replaced Model: VS-10G-D-MP
(VS-10B-UDNP-0-1.1) Converter
100% Japan Origin NSD Vietnam Model: VS-C10G-R01
Conversion cable
100% Japan Origin NSD Vietnam Model: VS-C10G-R02
Conversion cable
100% Japan Origin NSD/EOM Yakawa Vietnam Model: VM-2YE
Converter
100% USA Origin ONICON Vietnam F-1100-11-A1-2221
Flow Meters
 100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 7KG9661-1FA00-1AA0
Transmitter 
100% France Origin Sincra Vietnam P/N: BE AHE 10
Type III ; Ignitor Electronic block (230VAC-50Hz)
100% France Origin Sincra Vietnam P/N: CA1 XAHE 10
Ignitor ATEX Version ø 21.3mm  ; L = 3,630 mm
100% France Origin Sincra Vietnam P/N: EC AHE 10
Electrode Cap F 18 mm 
100% France Origin Sincra Vietnam P/N: CL AHE10
Link cable L = 5m 
100% Germany Origin Stego Vietnam Art. No.: 14005.0-00
Semiconductor Heater HG 140 ; 120-240V AC/DC, 60W
100% Japan Origin Takuwa  Model: LT40G-86
SYNCHOR TRANSMITTER 
100% USA Origin TELEDYNE Vietnam Model: DV-6R
Vacuum Gauge Tube
100% USA Origin Thermco Vietnam Code: 8500CA50X2100
Thermco Gas Mixer
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: ACLS50N3
Torque Wrench
100% Japan Origin Tohnichi Vietnam Model: QSPCAMS6N
Torque Wrench
100% USA Origin Watlow Vietnam Watlow Code Number : DC1T-60C0-0000

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây