standard-transient-data-interface-module-138607-01-3500-22m-bently-nevada-vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam,ABB Vietnam,ADFweb Vietnam,Aichi Tokei Denki Vietnam,Allen Bradley Vietnam,Apex dynamic Vietnam,Appleton  Vietnam,Bei Sensors Vietnam,Balluff Vietnam,Bently Nevada

100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam RAYR3IPLUSNBT1ML
1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB
100% USA Origin ABB Vietnam NMBA-01
ADAPTER
100% USA Origin ABB Vietnam CM-ESS.MS
1SVR730830R0500 ; 2c/o, 3-600V, 24-240VAC/DC
(CM-ESS.M is obsolete) Voltage Monitoring Relay
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code:  HD67044-B2-20
Description : Converter
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code:  APW020
Description : Power supply
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code:  HD67044-B2-20
Description : Converter
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code:  APW020
Description : Power supply
100% Japan Origin Aichi Tokei Denki Vietnam Model: A50N-1
Governor ; P1: 30kPa, P2: 10kPa, Qmax: 125Nm3/h; Gas Type: CNG
100% USA Origin Allen Bradley Vietnam 100-E205KD11
Contactor
100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: ATB280H - 002 - S2 / MITSUBISHI HA-LP22K2B
**(LF) mean low friction type **
Drawing No. ATB280H1
Gear Box
(ATB280H(LF)-002-S2/HA-LP22K2BK)
100% France  Origin Appleton  Vietnam Type: AMLZL8-NG6BUM
AML LED Floodlight
100% Germany Origin Balluff Vietnam BTL1ENZ
BTL7-E570-M0075-B-NEX-S32 Magnetostrictive Sensors
100% France Origin Bei Sensors Vietnam P/N: 01018-849
Model : H40A-1024-ABZC-28V/V-SC Optical Encoder
100%  USA Origin Bently Nevada P/n: 138607-01
3500/22M Standard Transient Data Interface Module
100%  USA Origin Bently Nevada P/n: 146031-01
Transient Data Interface I/O Module
100%  USA Origin Bently Nevada P/n: 135489-04
I/O Module With Internal Barriers And Internal Terminations
100%  USA Origin Bently Nevada P/n: 184826-01
3500/94M Main module
100%  USA Origin Bently Nevada P/n: 190214-01
3500/94M Normal I/O module
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 3500/15-05-05-02
3500/15 Universal Power Supply 

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây