thiet-bi-do-dien-nang-code-mpa1522zp6vpt-hang-mect-vietnam-ans-hanoi.png

Thiết bị đo điện năng: Code MPA1522ZP6VPT , hãng MECT VietNam ANS HaNoi