thiet-bi-do-khi-model-si-100-cl2-0-20ppm-hang-senko-vietnam-ans-hanoi.png

Thiết bị đo khí: Model: SI-100 Cl2 (0-20ppm), Hãng Senko VietNam ANS HaNoi