valve-positioner-v18345-1010551001-abb-vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng tại Việt Nam FLENDER Vietnam,Fluke   Vietnam,Gefran Vietnam,HACH Vietnam,Honeywell Vietnam,IFM Vietnam,Kamtrup Vietnam,Matsui Vietnam,MC-monitoring Vietnam,MTS Sensor ,Novotechnik  Vietnam,Sauter Vietnam,Showa-Seiki Vietnam,SR-ENGINEERING Vietnam,Tival Vietnam,TR Electronic  Vietnam,Woori Vietnam

100% Germany Origin FLENDER Vietnam 000.009.986.225
Gear Clutch unit ; P2KA size: 12 ; Same as S/N 4077410-50-1
100% China Origin Fluke   Vietnam FLUKE-725/APAC/EDC
MULTIFUNCTION PROCESS CALIBRATOR, APAC & EDC
100% Italy Origin Gefran Vietnam PCUR036
MK4 sensor accessories ; Sliding cursor, axial joint (high)
100% Germany Origin HACH Vietnam Code: PHC72501
Description: Refillable Glass pH Electrode
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model : E3O2
Honeywell Analytics E3Point Oxygen (O2) Sensor Cartridge E3O2
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: LMT100
Description: Sensor for point level detection 
100% Denmark Origin Kamtrup Vietnam Type Nbr: 403CD051931867
Config number: 3-3-436-510-00-24-24-1-0-95-10-3-0000
Flow sensor position
100% Denmark Origin Kamtrup Vietnam 403CF05193186
Flow sensor position
MULTICAL® 403 Cooling
100% Denmark Origin Kamtrup Vietnam Type Nbr: 403CH051931867
Configure Number: 3-3-483-510-00-24-24-1-0-95-10-3-0000
Flow sensor position: Inlet ; Energy unit: kWh
100% Japan Origin Matsui Vietnam Regeneration Blower
Model: T-170MS (MJ code 18202)
100% Switzerland Origin MC-monitoring Vietnam Code: RTM-200 (330-470mm)
Rotor Temperature Monitor (330 - 470mm)
100% USA Origin MTS Sensor  Code: RD4CD1S1250MD56N101Z02
Temposonics® R-Series
100% Germany Origin Novotechnik  Vietnam Model: TH1-0425-102-423-101
Transducer 
100% Germany Origin Sauter Vietnam SD 100N100 (100N/ 0.020N)
Máy đo lực đàn hồi lò xo
100% Japan Origin Showa-Seiki Vietnam Order code : NRJ2-TS-04X03R
Rotary Joint (replace for RJ-TS-04X03R  & NRJ-TS-04X03R)
100% Japan Origin SR-ENGINEERING Vietnam Order code : SR10012C-A2
"SR" Pump                             
100% Japan Origin SR-ENGINEERING Vietnam Order code : EF21-17.1F-A1
"SR" Pressure Switch                         
100% Germany Origin Tival Vietnam Model: FF 4-16 VdS DAI
Art No: 1020 067 Pressure switch
100% Germany Origin Tival Vietnam Model: FF 4-16 VdS DAI
Art No: 1020 067 Pressure switch
100%  Germany Origin TR Electronic  Vietnam Code: 5802-00134
Description: Encoder 
100% Korea Origin Woori Vietnam Model: WRDT-2000
Auto Drain Trap

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây