van-mang-hoat-dong-bang-khi-nen-model-post1430n-ep-020a-07-hang-nippon-vietnam-ans-hanoi.png

Van màng hoạt động bằng khí nén: Model: POST1430N-EP-020A-07, Hãng Nippon VietNam ANS HaNoi