test-stand-motorized-esm303-220v-mark-10-vietnam.png

ANS là đại lý của các hãng VEGA Vietnam,TridonicVietnam,DYNISCO Vietnam,Pacific Crest Vietnam,Vaisala Vietnam,Unitronics  Vietnam,MARK-10 Vietnam,Apex dynamic Vietnam

100% Germany Origin VEGA Vietnam Code: SN63.XXABHKMAX
Description: Ultrasonic sensor
100% EU Origin TridonicVietnam Code: 87500259
Description: PC 2x36 T8 TEC ; Electronic fixed output
Ballasts for fluorescent lamps
100% EU Origin TridonicVietnam Code: 87500259
Description: PC 2x36 T8 TEC ; Electronic fixed output
Ballasts for fluorescent lamps
100% USA Origin DYNISCO Vietnam E13612121
Pressure sensor 
100% USA Origin Pacific Crest Vietnam Model: K01110
ADL Vantage Radio 390-430 MHz 
100% USA Origin Pacific Crest Vietnam Model: 83486
Serial Programming Cable
100% USA Origin Pacific Crest Vietnam Model: K01106
ADL Vantage Desktop Power Supply
100% Finland Origin Vaisala Vietnam Hand-held humidity and Temperature meter
Code: HM70 A0B1A0EB
100% Finland Origin Vaisala Vietnam Hand-held humidity and Temperature meter
Code: HM70 B1B1A0EB
100% Israel Origin Unitronics  Vietnam Code: V130-33-RA22
V130-RA22 OPLC,WL DIS,12/8 IO ; HMI PLC in one unit
100% Israel Origin Unitronics  Vietnam Code: SM43-J-RA22
SM43-J-RA22,4.3",12/8 IO ; HMI PLC in one unit                  
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: ESM303-220V
Test stand, motorized, 
100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: ATB280H - 002 - S2 / MITSUBISHI HA-LP22K2B
**(LF) mean low friction type **

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây