long-life-fan-sanyo-denki-vietnam-sanyo-denki-ans-vietnam-ans-vietnam-dại-lí-phan-hói-chính-hãng-sanyo-denki-viet-nam.png

Long Life Fan

Long Life Fan
Chạy liên tục trong hơn 20 năm, và rất thích hợp cho các thiết bị phải hoạt động mà không cần bảo trì trong thời gian dài. Để sử dụng với máy chủ, thiết bị liên lạc và thiết bị công nghiệp.

 

Long Life Fan_9L0412J301_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_9LG0612P4S001_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_9CRL0612P0G001_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_9LG0812P4J001_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_9CRL0812P8G001_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_9LG0912P4J001_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_9LG0912P1H001_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_9LG1212P1G001_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_9GL1212G101_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_109L1412H101_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_9LB1412S501_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_109L5712H501_Sanyo Denki Vietnam
Long Life Fan_109L1712H501_Sanyo Denki Vietnam