Section Product Code  
Electromagnetic
Điện từ
BATTERY POWERED FLOWMETER
PIN LƯU LƯỢNG KẾ
MAG B1 Arkon Vietnam
MODULAR DESIGN FLOWMETER
Mô hình mới của lưu lượng kế điện từ
MAG X2 Arkon Vietnam
  MAG S1 Arkon Vietnam
  Agri Mag Arkon Vietnam
  Agri Mag B Arkon Vietnam
  Agri Mag B2 Arkon Vietnam
  MAG X 2 Modules Arkon Vietnam
  Veri MAG 1 Arkon Vietnam
      Arkon Vietnam
Ultrasonic
Sóng siêu âm
  USCX100 Arkon Vietnam
  USCX150 Arkon Vietnam
  USCX200 Arkon Vietnam
      Arkon Vietnam
Open Channel Measurement
Đo lưu lượng kênh
  PARSHALL FLUMES Arkon Vietnam
  MQU - Ultrasonic flowmeter  Arkon Vietnam
  MHU - Ultrasonic level meter Arkon Vietnam
      Arkon Vietnam
Flow  Indicators
Các chỉ số lưu lượng
  BALL FLOW INDICATOR Arkon Vietnam
  SPINNER FLOW INDICATOR Arkon Vietnam
  PADDLE WHEEL INDICATOR Arkon Vietnam
  FLAP INDICATOR Arkon Vietnam
  PLAIN INDICATOR Arkon Vietnam
  TUBE FLOW INDICATOR Arkon Vietnam
  WINDOW INDICATOR Arkon Vietnam