ASCO CO2 Production Plant (CPS) Nhà máy sản xuất Khí CO2 Asco Co2 Vietnam, AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi  
ASCO CO2 Stack Gas Recovery Plant (SGR) Nhà máy thu hồi khí ống khói Asco Co2 Vietnam, AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi  
ASCO CO2 By-Product Recovery Plant (BPR) Nhà máy thu hồi khí CO2  Asco Co2 Vietnam, AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi  
ASCO CO2 Revert Recovery System for Dry Ice Machines (RRS) Hệ thống phục hồi hoàn nguyên cho máy làm đá khô Asco Co2 Vietnam, AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi  
ASCO Dry Ice Pelletizer A30P Viên đá khô Asco A30P 4044517, Asco Co2 4044519, Asco Co2 4044518, Asco Co2 4044516, Asco Co2 4063029, Asco Co2 4044520, Asco Co2 4044521, Asco Co2 900600 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Pelletizer A55P Viên đá khô Asco A55P Asco Co2 900103 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Pelletizer A120P Viên đá khô Asco A120P Asco Co2 A120P-D3, Asco Co2 901010, Asco Co2 4044839, Asco Co2 4044843, Asco Co2 4045031, Asco Co2 4045030, Asco Co2 4044837, Asco Co2 4044838, Asco Co2 4044491 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Pelletizer P28i Viên đá khô Asco P28i  Asco Co2 P28i-D3, Asco Co2 900760, Asco Co2 4044250, Asco Co2 4044255, Asco Co2 4044253, Asco Co2 4063235 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Pelletizer P450 Viên đá khô Asco P450 Asco 900124, Asco Co2 4045146, Asco Co2 4045147, Asco Co2 4045148, Asco Co2 4045149, Asco Co2 4045150, Asco Co2 4045187 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Pelletizer P75i Viên đá khô Asco P75i Asco 901153, Asco Co2 4066384, Asco Co2 4045146, Asco Co2 4045147, Asco Co2 4045148, Asco Co2 4045149, Asco Co2 4045150, Asco Co2 4066382, Asco Co2 4066385, Asco Co2 4066458, Asco Co2 4066459, Asco Co2 4066386, Asco Co2 4066460, Asco Co2 4066501 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Machine BP420i Máy làm đá khô Asco BP420i Asco 900127, Asco Co2 22858, Asco Co2 22861, Asco Co2 22859, Asco Co2 22860, Asco Co2 4045162, Asco Co2 901230 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Reformer A700R Máy tạo hình đá khô Asco A700R Asco 901026, Asco Co2 900721, Asco Co2 4062692, Asco Co2 4063845, Asco Co2 4063846 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Pellets Bagging Machine PBM 500, PBM 1000, PBM 1500 Máy đóng gói đá khô dạng viên PBM 500, PBM 1000, PBM 1500 Asco 901220, Asco Co2 901221, Asco Co2 901222, Asco Co2 4045179, Asco Co2 4066962, Asco Co2 4066963, Asco Co2 4066964, Asco Co2 4063652, Asco Co2 4064262 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Pellets Repacking Hệ thống tái đóng gói đá khô viên từ bao bì lớn sang bao bì nhỏ   Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Bucket Filling System for Dry Ice Pellets Hệ thống làm đầy đá khô tự động   Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
Automatic Wrapping Machine APM120 máy đóng gói tự động  APM120, Asco Co2 901214, Asco Co2 901213, Asco Co2 4045179, Asco Co2 4045171 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Passive Saw for Dry Ice Slices Máy cưa đá khô thụ động Asco 900720, Asco Co2 900720, Asco Co2 900721, Asco Co2 4062692 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Wrapping Machine APM120 for Dry Ice Slices Máy đóng gói đá khô dạng lát mỏng Asco APM120, Asco Co2 4064787, Asco Co2 4064786, Asco Co2 4064788, Asco Co2 4064789, Asco Co2 901210, Asco Co2 901211, Asco Co2 901212, Asco Co2 901214 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
Dry Ice Blasting Unit ASCO Nanojet Máy phun đá khô CO2 Nanojet , Máy bắn đá khô CO2 Nanojet , máy làm sạch bằng đá khô CO2 Nanojet, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô Nanojet, máy làm sạch khuôn vật liệu Nanojet , máy làm sạch khuôn phôi Nanojet,, máy làm sạch khuôn lõi Nanojet,, máy làm sạch khuôn phun Nanojet,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao Nanojet 900910, Asco Co2 4064272 , Asco Co2 4064272, Asco Co2 4063748, Asco Co2 4064141, Asco Co2 4047111, Asco Co2 4047095, Asco Co2 4047089, Asco Co2 4064464, Asco Co2 4063744, Asco Co2 4047109, Asco Co2 4047110, Asco Co2 4047119, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4064491, Asco Co2 4047277, Asco Co2 4047278, Asco Co2 4047124, Asco Co2 4063501, Asco Co2 4046018, Asco Co2 4064528 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1208 Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 1208 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 1208 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 1208, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 1208, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 1208 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 1208,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 1208,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 1208,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 1208 Asco ASCOJET 1208, Asco Co2 900960, Asco Co2 4063745, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047104, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4064567, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047222, Asco Co2 407223, Asco Co2 4064570, Asco Co2 4047026, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4064528, Asco Co2 4064527, Asco Co2 4045955 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1701 Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 1701 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 1701 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 1701, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 1701, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 1701 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 1701,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 1701,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 1701,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 1701 Asco ASCOJET 1701, Asco Co2 901023, Asco Co2 4063749, Asco Co2 4047144, Asco Co2 4045987, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4045870, Asco Co2 4045402, Asco Co2 4045403, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047141, Asco Co2 4047219, Asco Co2 4047220, Asco Co2 4045873, Asco Co2 4047257, Asco Co2 4047040, Asco Co2 4047129, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4045871, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047222, Asco Co2 4047223, Asco Co2 4045874, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4047140, Asco Co2 4045955, Asco Co2 4045949, Asco Co2 4065213 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1708 Combi Blaster Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 1708 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 1708 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 1708, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 1708, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 1708 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 1708,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 1708,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 1708,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 1708 Asco 900480, Asco Co2 4063751, Asco Co2 4061580, Asco Co2 4061696, Asco Co2 4065213, Asco Co2 4047140, Asco Co2 4045870, Asco Co2 4045402, Asco Co2 4047144, Asco Co2 4045403, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047141, Asco Co2 4047219, Asco Co2 4047220, Asco Co2 4045873, Asco Co2 4047257, Asco Co2 4047040, Asco Co2 4047129, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047104, Asco Co2 4045871, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047222, Asco Co2 4047223, Asco Co2 4045874, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4045955, Asco Co2 4045949, Asco Co2 4064129 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 2008 Combi Pro Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 2008 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 2008 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 2008, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 2008, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 2008 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 2008,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 2008,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 2008,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 2008 ASCOJET 2008 , Asco Co2  901050, Asco Co2 4063750, Asco Co2 4045393, Asco Co2 4063751, Asco Co2 4061580, Asco Co2 4046952, Asco Co2 4061696, Asco Co2 4065213, Asco Co2 4064576, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4045394, Asco Co2 4046903, Asco Co2 4045395, Asco Co2 40447266, Asco Co2 4063749, Asco Co2 4047144, Asco Co2 4045987, Asco Co2 4064567, Asco Co2 4045402, Asco Co2 4045403, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047141, Asco Co2 4047219, Asco Co2 4047220, Asco Co2 4064575, Asco Co2 4047257, Asco Co2 4047040, Asco Co2 4063745, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047104, Asco Co2 4064567, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047222, Asco Co2 4047223, Asco Co2 4064570, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4064990, Asco Co2 4045955, Asco Co2 4045949 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi0
Vacuum Insulated CO2 and Crogyene Storage Tank Bể chứa  CO2 và Crogyene cách nhiệt chân không Asco 900800, Asco Co2 900737, Asco Co2 4046463, Asco Co2 900741, Asco Co2 4046464, Asco Co2 900743, Asco Co2 4046465, Asco Co2 900744, Asco Co2 900745, Asco Co2 4046466, Asco Co2 900746, Asco Co2 4046467, Asco Co2 900747, Asco Co2 4046468, Asco Co2 900748, Asco Co2 4046469, Asco Co2 900750, Asco Co2 4046470, Asco Co2 900830, Asco Co2 4046471, Asco Co2 900751, Asco Co2 900752, Asco Co2 900804, Asco Co2 900805, Asco Co2 900906, Asco Co2 900807, Asco Co2 900808, Asco Co2 900809, Asco Co2 900810, Asco Co2 900811 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
Polyurethane Insulation CO2 Storage Tank Bể chứa  CO2 và Crogyene cách nhiệt bằng nhựa Polyurethane Asco 4046602, Asco Co2 4046603, Asco Co2 4046604, Asco Co2 4046605, Asco Co2 4046606, Asco Co2 4046607, Asco Co2 4046608, Asco Co2 4046609, Asco Co2 4046610, Asco Co2 4046592, Asco Co2 4046593, Asco Co2 4046594, Asco Co2 4046595, Asco Co2 4046596, Asco Co2 4046597, Asco Co2 4046598, Asco Co2 4046599, Asco Co2  4046600 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
20' ISO-Tank-Container Bể chứa  CO2 và Crogyene ISO 20' 4046396 Asco 4046398, Asco Co2 Asco 4046396 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO  CO2 Vaporiser Máy hóa hơi CO2 Asco 901234, Asco Co2 901232, Asco Co2 901235, Asco Co2 901236 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO CO2 Cylinder Filling System LH900 Hệ thống chiết rót CO2 bằng xi lanh LH900 Asco 4063980 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
CO2 Cylinder Filling System Accessories Phụ kiện máy chiết rót CO2 Asco 4063981, Asco Co2 4043971, Asco Co2 4044082, Asco Co2 4044006, Asco Co2 4044083, Asco Co2 4044065, Asco Co2 901280 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO CO2 Transfer Pump Máy bơm khí CO2 Áp suất thấp MC-3-SS, Asco Co2 900092, Asco Co2 4043949, Asco Co2 900096, Asco Co2 4043732, Asco Co2 , Asco Co2 4043736 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO CO2 Gas Purity Tester Máy đo độ tinh khiết khí CO2 911003, Asco Co2 4046324 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO CO2 Carbonation Tester Máy kiểm tra chất lượng khí CO2 Asco 900900 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO CO2 Dew Point Tester Máy đo độ điểm sương khí CO2 Asco 4046255, Asco Co2 911017 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi0
ASCO CO2 Flowmeter Thiết bị đo lưu lượng khí CO2 MF15, Asco Co2 4062504, Asco Co2 MF25, Asco Co2 4062505 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO CO2 Pressure Reducing Valve Van giảm áp 4046817, Asco Co2 4046644, Asco Co2 C31, Asco Co2 C2-K32, Asco Co2 914250, Asco Co2 914006 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO CO2 Gas Detector Bộ phát hiện khí Co2 IV SP/MA, 4046230, Asco Co2 406231 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
PH-Neutralisation with CO2 , CO2 Gas Dosing System Hệ thống trung hòa PH bằng khí CO2, hệ thống định lượng khí CO2 900135, Asco Co2 900136, Asco Co2 900137 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Box AT126 Thùng chứa đá khô AT126 Asco 4063246 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi5
ASCO Dry Ice Container AT240W Thùng chứa đá khô AT240W Asco Co2 4063652 , Asco Co2 4046629 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi
ASCO Dry Ice Container AT440 Thùng chứa đá khô AT440 Asco 4064262 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS HaNoi