ASCO Dry Ice Pelletizer A30P-D3  part no. 900600 ASCOCO2 (Máy làm đá viên khô A30P-D3) ascoco2 vietnam
Extruder plate for 3mm (1/8in) pellets    part no. 4044517 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 3mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 6mm (1/4in) pellets  part no. 4044519 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 6mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 10mm (3/8in) pellets   part no. 4044518 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 10mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 16mm (5/8in) pellets  part no. 4044516 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 16mm ascoco2 vietnam
Standard machine base  part no. 4063029 ASCOCO2 Đế máy chuẩn ascoco2 vietnam
Higher machine base  part no. 4044520 ASCOCO2 Đế máy cao hơn ascoco2 vietnam
Spare parts kit  part no. 4044521 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Pelletizer A55P-D3  part no. 900103 ASCOCO2 Máy làm đá viên khô A55-D3 ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Pelletizer A120P-D3  part no. 901010 ASCOCO2 Máy làm đá viên khô A120P-D3 ascoco2 vietnam
Extruder plate for 3mm (1/8in) pellets   part no. 4044839 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 3mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 1.7mm (1/16in) pellets  part no. 4044843 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 1.7mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 6mm (1/4in) pellets part no. 4045031 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 6mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 10mm (3/8in) pellets  part no. 4045030 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 10mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 16mm (5/8in) pellets  part no. 4044837 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 16mm ascoco2 vietnam
Machine base  part no. 4044838 ASCOCO2 Đế máy ascoco2 vietnam
Spare parts kit  part no. 4044491 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Pelletizer A120P-D3: Options   ASCOCO2   ascoco2 vietnam
ASCO Automatic Dry Ice Filling System small part no. 900112 ASCOCO2 Hệ thống làm đá khô tự động nhỏ ascoco2 vietnam
ASCO Automatic Dry Ice Filling System large  part no. 4044486 ASCOCO2 Hệ thống làm đá khô tự động Lớn ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Pelletizer P28-D3  part no. 900760 ASCOCO2 Máy làm đá viên khô P28-D3 ascoco2 vietnam
Extruder plate for 3mm (1/8in) pellets    part no. 4044250 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 3mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 10mm (3/8in) pellets  part no. 4044255 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 10mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 16mm (5/8in) pellets  part no. 4044253 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 16mm ascoco2 vietnam
Spare parts kit  part no. 4063235 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Pelletizer P450 part no. 900124 ASCOCO2 Máy làm đá viên khô P450 ascoco2 vietnam
Extruder plate for 3mm (1/8in) pellets    part no. 4045146 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 3mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 6mm (1/4in) pellets part no. 4045147 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 6mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 10mm (3/8in) pellets  part no. 4045148 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 10mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 16mm (5/8in) pellets  part no. 4045149 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 16mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 19mm (3/4in) pellets  part no. 4045150 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 19mm ascoco2 vietnam
Spare parts kit  part no. 4045187 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Pelletizer P700  part no. 900122 ASCOCO2 Máy làm đá viên khô P700 ascoco2 vietnam
Extruder plate for 3mm (1/8in) pellets    part no. 4045146 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 3mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 6mm (1/4in) pellets part no. 4045147 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 6mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 10mm (3/8in) pellets  part no. 4045148 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 10mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 16mm (5/8in) pellets  part no. 4045149 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 16mm ascoco2 vietnam
Extruder plate for 19mm (3/4in) pellets  part no. 4045150 ASCOCO2 Máy ép đùn cho viên 19mm ascoco2 vietnam
Spare parts kit  part no. 4062406 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ascoco2 vietnam
ASCO Automatic Dry Ice Machine BP420  part no. 900127 ASCOCO2 Máy làm đá viên khô BP420 ascoco2 vietnam
Upgrade D3mm (1/8in) part no. 22858 ASCOCO2   ascoco2 vietnam
Upgrade D6mm (1/4in) part no. 22861 ASCOCO2   ascoco2 vietnam
Upgrade D10mm (3/8in) part no. 22859 ASCOCO2   ascoco2 vietnam
Upgrade D16mm (5/8in) part no. 22860 ASCOCO2   ascoco2 vietnam
Set of spares (Bộ phụ tùng) part no. 4045162 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ascoco2 vietnam
ASCO Passive Saw for ASCO Dry Ice Machine BP420  part no. 900720 ASCOCO2 Máy cưa thụ động cho máy làm đá khô ascoco2 vietnam
Spare bladeincl. Holder for Passive Saw  part no. 4062692 ASCOCO2 lưỡi dao dự phòng. Giá đỡ cho máy cưa thụ động ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Reformer A700R  part no. 901026 ASCOCO2 Máy cải tạo đá khô A700R ascoco2 vietnam
ASCO Passive Saw for Dry Ice Reformer A700R  part no. 900721 ASCOCO2 Máy cưa thụ động cho máy cải tạo đá khô ascoco2 vietnam
Podium for Dry Ice Pelletizer  part no. 4063845 ASCOCO2 Bục cho Máy làm đá viên khô ascoco2 vietnam
ASCO Pellet Feeder for Dry Ice Reformer A700R  part no. 4063846 ASCOCO2 Khay nạp viên cho máy cải tạo đá khô ascoco2 vietnam
ASCO Pellets Bagging Machine: PBM 100  part no. 4064032 ASCOCO2 Máy đóng bao viên ascoco2 vietnam
Packaging foil for ASCO Pellets Bagging Machine: PBM 100 Big part no. 4064145 ASCOCO2 Giấy đóng gói cho máy đóng bao viên loại lớn ascoco2 vietnam
Packaging foil for ASCO Pellets Bagging Machine: PBM 100 Small part no. 4064146 ASCOCO2 Giấy đóng gói cho máy đóng bao viên loại nhỏ ascoco2 vietnam
Dry ice shovel small  part no. 4064382 ASCOCO2 xẻng múc đá loại nhỏ ascoco2 vietnam
Dry ice shovel medium  part no. 4064380 ASCOCO2 xẻng múc đá loại trung ascoco2 vietnam
Dry ice shovel big part no. 4046629 ASCOCO2 Xẻng múc đá loại lớn ascoco2 vietnam
ASCO Pellets Bagging Machine  PBM 500/1000/1500 ASCOCO2 Máy đóng bao viên ascoco2 vietnam
ASCO Passive Passive Saw for Dry Ice Slices  part no. 900720 ASCOCO2 Máy cưa thụ động  cho lát đá khô ascoco2 vietnam
ASCO Passive Saw for automatic ASCO Dry Ice Machine BP420 part no. 900720 ASCOCO2 Máy cưa thụ động cho máy làm đá khô tự động ascoco2 vietnam
Additional saw blade with holder for ASCO Passive Saw  part no. 4062692 ASCOCO2 Lưỡi cưa bổ sung có giá đỡ cho cưa thụ động ascoco2 vietnam
ASCO Wrapping Machine APM120 for Dry Ice Slices  APM120 ASCOCO2 Máy đóng gói cho lát đá khô ascoco2 vietnam
Dry Ice Blasting Unit ASCO Nanojet  part no. 900910 ASCOCO2 Máy phun đá khô ASCO Nanojet ascoco2 vietnam
Blasting gun OHSK  part no. 4063748 ASCOCO2 Súng bắn OHSK ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 704.09/08/K for OHSK gun  part no. 4064141 ASCOCO2 Vòi phun nòng cho súng OHSK ascoco2 vietnam
Hose assembly 5m (16.4ft) ID 13mm (0.51in) for OHSK/OHC gun  part no. 4047111 ASCOCO2 ống lắp ráp 5m (16.4ft) ID 13 mm (0.51in) cho súng OHSK/OHC ascoco2 vietnam
Compressed air hose 7.5m (24.6ft) ID 10mm (0.39in)    part no. 4047095 ASCOCO2 Ống khí nén 7,5m (24,6ft) ID 10 mm (0,39in) ascoco2 vietnam
ASCO Nanojet tool case (Vỏ công cụ ASCO Nanojet) part no. 4064272 ASCOCO2 Vỏ công cụ ASCO Nanojet ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 705.09/08/K   part no. 4047089 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 705.09 /08/K ascoco2 vietnam
Angled nozzle 704.16/08/90°K    part no. 4064464 ASCOCO2 Vòi phun góc 704.16/08/90°K ascoco2 vietnam
Dry ice blasting gun OHC with integrated cutter    part no. 4063744 ASCOCO2 Súng nổ đá khô OHC với máy cắt tích hợp ascoco2 vietnam
Special wrench for cutter grid   part no. 4047109 ASCOCO2 Cờ lê đặc biệt cho lưới cắt ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 807.09/09/K for OHC gun   part no. 4047120 ASCOCO2 Vòi phun nòng 807.09/09/K cho súng OHC ascoco2 vietnam
Tool case ASCO Nanojet   part no. 4064491 ASCOCO2 Hộp công cụ ASCO Nanojet ascoco2 vietnam
Lighting kit for dry ice blasting gun   part no. 4064129 ASCOCO2 Bộ đèn cho súng nổ đá khô ascoco2 vietnam
ASCO Nanojet: Options   ASCOCO2   ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.09/10/K   part no. 4047277 ASCOCO2 Đầu phun nòng  707.09/10/K ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.15/12/K   part no. 4047278 ASCOCO2 Đầu phun nòng 707.15/12/K ascoco2 vietnam
Protective sleeve for one hose system 165mm  (6.5 in)     part no. 4047265 ASCOCO2 Tay áo bảo vệ cho một hệ thống ống 165mm (6.5 in) ascoco2 vietnam
Spare parts kit ASCO Nanojet part no. 4063501 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ASCO Nanojet ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 807.09/09 for OHC gun   part no. 4047120 ASCOCO2 Đầu phun nòng 807.09/09 cho súng OHC ascoco2 vietnam
Angled nozzle 807.16/10/90°/K for OHC gun      part no. 4047110 ASCOCO2 Đầu phun góc  807.16 /10/90 °/K cho súng OHC ascoco2 vietnam
Flat nozzle 807.14/30/K for OHC gun      part no. 4047119 ASCOCO2 Đầu phun phẳng 807.14/30/K cho súng OHC ascoco2 vietnam
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1208   part no. 900960 ASCOCO2 Máy phun đá khô ASCOJET 1208 ascoco2 vietnam
Blasting gun OHS6  part no. 4063745 ASCOCO2 Súng bắn OHS6 ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 707.15/12     part no. 4047321 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 707.15/12 ascoco2 vietnam
Hose assembly 5m for OHS gun ID16mm (196.85 in ID 0.63 in)   part no. 4047104 ASCOCO2 Ống lắp ráp 5m cho súng OHS ID 16mm (196.85 in ID 0.63 in) ascoco2 vietnam
Lighting kit for dry ice blasting gun  part no. 4064129 ASCOCO2 Bộ đèn cho súng nổ đá khô ascoco2 vietnam
Tool case OHS/OHP pro       part no. 4064567 ASCOCO2  Hộp công cụ OHS/OHP pro ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.09/10       part no. 4047228 ASCOCO2 Đầu phun nòng 707.09/10 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.15/12       part no. 4047321 ASCOCO2 Đầu phun nòng 707.15/12 ascoco2 vietnam
Flat nozzle 709.23/45        part no. 4047216 ASCOCO2 Đầu phun phẳng 709.23/45 ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.28/10/45°           part no. 4047222 ASCOCO2 Đầu phun góc  708.28/10/45°   ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.25/10/75°         part no. 407223 ASCOCO2 Đầu phun góc  708.25/10/75° ascoco2 vietnam
Tool case OHS/OHP pro empty   part no. 4064570 ASCOCO2 hộp công cụ trống OHS/OHP ascoco2 vietnam
Pellet cutter OHS     part no. 4047026 ASCOCO2 Máy cắt viên OHS ascoco2 vietnam
Protective sleeve for one hose system 165 mm (6.5 in)    part no. 4047265 ASCOCO2 Tay áo bảo vệ cho hệ thống ống 165 mm (6.5 in) ascoco2 vietnam
Protective hood for ASCOJET 1208  part no. 4064528 ASCOCO2 Mũ bảo vệ cho ASCOJET 1208 ascoco2 vietnam
Spare parts kit ASCOJET 1208   part no. 4064527 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ASCOJET 1208 ascoco2 vietnam
Compressed air hose 7.5m (24.6ft) / ID 25mm (1in)     part no. 4045955 ASCOCO2 Ống khí nén 7,5m (24,6ft) / ID 25 mm (1 in) ascoco2 vietnam
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1701    part no. 901023 ASCOCO2 Máy phun đá khô ASCOJET 1701 ascoco2 vietnam
Blasting gun OHP   part no. 4063749 ASCOCO2 Súng bắn OHP ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 709.23/15     part no. 4047144 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 709.29/15 ascoco2 vietnam
Hose assembly 7.5m (24.6 ft) for OHP gun   part no. 4045987 ASCOCO2 Ống lắp ráp 7.5m (24.6 ft) cho súng OHP ascoco2 vietnam
Lighting kit for dry ice blasting gun   part no. 4064129 ASCOCO2 Bộ đèn cho súng nổ đá khô ascoco2 vietnam
Tool case OHP basic  part no. 4045870 ASCOCO2 Hộp công cụ cơ bẩn OHP ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 709.17/14    part no. 4045402 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 709.17/14 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle short 709.09/11    part no. 4045403 ASCOCO2 Đầu phun nòng ngắn 709.09/11 ascoco2 vietnam
Flat nozzle 709.23/45        part no. 4047216 ASCOCO2 Đầu phun phẳng 709.23/45 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle special 709.42/15    part no. 4047141 ASCOCO2 Đầu phun nòng đặc biệt 709.42/15 ascoco2 vietnam
Angled nozzle 709.28/11/45°    part no. 4047219 ASCOCO2 Đầu phun góc 709.28/11/45° ascoco2 vietnam
Angled nozzle 709.25/11/75°    part no. 4047220 ASCOCO2 Đầu phun góc 709.25/11/75° ascoco2 vietnam
Tool case OHP basic empty      part no. 4045873 ASCOCO2 Hộp công cụ trống OHP dạng cơ bản ascoco2 vietnam
Pellet cutter OHP     part no. 4047257 ASCOCO2 Máy cắt viên OHP ascoco2 vietnam
Converter coupling ASCOJET 1701 - 1208    part no. 4047040 ASCOCO2 Khớp nối chuyển đổi ASCOJET 1701 - 1208 ascoco2 vietnam
Blasting gun OHS   Súng nổ OHS part no. 4047129 ASCOCO2 Súng nổ OHS ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 707.15/12   part no. 4047321 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 707.15/12 ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.28/10/45°        part no. 4047222 ASCOCO2 Đầu phun góc  708.28/10/45° ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.25/10/75°         part no. 4047223 ASCOCO2 Đầu phun góc  708.25/10/75° ascoco2 vietnam
Tool case OHS/OHP pro empty   part no. 4045874 ASCOCO2 hộp công cụ trống OHS/OHP ascoco2 vietnam
Protective sleeve for one hose system 165 mm (6.5 in)    part no. 4047265 ASCOCO2 Tay áo bảo vệ cho hệ thống ống 165 mm (6.5 in) ascoco2 vietnam
Spare parts kit ASCOJET 1701    part no. 4047140 ASCOCO2 Bộ dụng cụ ASCOJET 1701 ascoco2 vietnam
Compressed air hose 7.5m (24.6ft) / ID 25mm (1in)      part no. 4045955 ASCOCO2 Ống khí nén 7,5m (24,6ft) / ID 25 mm (1 in) ascoco2 vietnam
Claw coupling with 19mm (3/4in) male thread       part no. 4045949 ASCOCO2 Khớp nối với ren vít ngoài 19mm (3/4in) ascoco2 vietnam
Protective hood for ASCOJET 1701/1708/2008    part no. 4065213 ASCOCO2 Mũ bảo vệ cho ASCOJET 1701/1708/2008 ascoco2 vietnam
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET Combi blaster 1708  part no. 900480 ASCOCO2 Máy phun đá khô ASCOJET Combi blaster 1708 ascoco2 vietnam
Blasting gun additive OHP   part no. 4063751 ASCOCO2 Súng nổ phụ gia OHP ascoco2 vietnam
Blasting nozzle additive    part no. 4061580 ASCOCO2 Đầu phun nòng phụ gia ascoco2 vietnam
Hose assembly 7.5m (24.6ft) for OHP gun additive    part no. 4061696 ASCOCO2 Ống lắp ráp 7.5m (24.6ft) cho súng phụ gia OHP ascoco2 vietnam
Protective hood for ASCOJET 1701/1708/2008     part no. 4065213 ASCOCO2 Mũ bảo vệ cho ASCOJET 1701/1708/2008 ascoco2 vietnam
Spare parts kit ASCOJET Combi blaster 1708   Art.-Nr. 4047140 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ASCOJET Combi blaster 1708 ascoco2 vietnam
Tool case OHP basic   part no. 4045870 ASCOCO2 Hộp công cụ cơ bẩn OHP ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 709.17/14   part no. 4045402 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 709.17/14 ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 709.23/154   part no. 4047144 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 709.23/15 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle short 709.09/11    part no. 4045403 ASCOCO2 Đầu phun nòng ngắn 709.09/11 ascoco2 vietnam
Flat nozzle 709.23/45       part no. 4047216 ASCOCO2 Đầu phun phẳng 709.23/45 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle special 709.42/15    part no. 4047141 ASCOCO2 Đầu phun nòng đặc biệt 709.42/15 ascoco2 vietnam
Angled nozzle 709.28/11/45°    part no. 4047219 ASCOCO2 Đầu phun góc 709.28/11/45° ascoco2 vietnam
Angled nozzle 709.25/11/75°    part no. 4047220 ASCOCO2 Đầu phun góc 709.25/11/75° ascoco2 vietnam
Tool case OHP basic empty      part no. 4045873 ASCOCO2 Hộp công cụ trống OHP dạng cơ bản ascoco2 vietnam
Pellet cutter OHP    part no. 4047257 ASCOCO2 Máy cắt viên OHP ascoco2 vietnam
Converter coupling ASCOJET 1701 - 1208    part no. 4047040 ASCOCO2 Khớp nối chuyển đổi ASCOJET 1701 - 1208 ascoco2 vietnam
Blasting gun OHS    part no. 4047129 ASCOCO2 Súng nổ OHS ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 707.15/12 part no. 4047321 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 707.15/12 ascoco2 vietnam
Hose assembly 5m (16.4ft) for OHS gun        part no. 4047104 ASCOCO2 Ống lắp ráp 5m (16.4ft) cho súng OHS ascoco2 vietnam
Tool case OHS/OHP pro       part no. 4045871 ASCOCO2 Hộp công cụ OHS/OHP pro ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.09/10      part no. 4047228 ASCOCO2 Đầu phun nòng 707.09/10 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.15/12       part no. 4047321 ASCOCO2 Đầu phun nòng 707.15/12 ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.28/10/45°      part no. 4047222 ASCOCO2 Đầu phun góc  708.28/10/45° ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.25/10/75°         part no. 4047223 ASCOCO2 Đầu phun góc  708.25/10/75° ascoco2 vietnam
Tool case OHS/OHP pro empty   part no. 4045874 ASCOCO2 hộp công cụ trống OHS/OHP ascoco2 vietnam
Protective sleeve for one hose system 165mm (6.5in)  part no. 4047265 ASCOCO2 Tay áo bảo vệ cho một hệ thống ống 165mm (6.5in) ascoco2 vietnam
Compressed air hose 7.5m (24.6ft) / ID 25mm (1 in)    part no. 4045955 ASCOCO2 Ống khí nén 7,5m (24,6ft) / ID 25 mm (1 in) ascoco2 vietnam
Claw coupling with 19mm (3/4in) male thread       part no. 4045949 ASCOCO2 Khớp nối với ren vít ngoài 19mm (3/4in) ascoco2 vietnam
Lighting kit for dry ice blasting gun     part no. 4064129 ASCOCO2 Bộ đèn cho súng nổ đá khô ascoco2 vietnam
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 2008 Combi Pro     part no. 901050 ASCOCO2 Máy phun đá khô ASCOJET 2008 Combi Pro ascoco2 vietnam
Blasting gun HP   part no. 4063750 ASCOCO2 Súng nổ HP ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle HP255       part no. 4045393 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao HP255 ascoco2 vietnam
Blasting gun additive OHP   part no. 4063751 ASCOCO2 Súng nổ phụ gia OHP ascoco2 vietnam
Blasting nozzle additive     part no. 4061580 ASCOCO2 Đầu phun nòng phụ gia ascoco2 vietnam
Hose assembly 7.5m (24.6ft) for HP gun             part no. 4046952 ASCOCO2 Ống lắp ráp 7.5m (24.6ft) cho súng HP   ascoco2 vietnam
Hose assembly 7.5m (24.6ft) for OHP gun additive     part no. 4061696 ASCOCO2 Ống lắp ráp 7.5m (24.6ft) cho súng phụ gia OHP ascoco2 vietnam
Protective hood for ASCOJET 1701/1708/2008    part no. 4065213 ASCOCO2 Mũ bảo vệ cho ASCOJET 1701/1708/2008 ascoco2 vietnam
Tool Case HP part no. 4064576 ASCOCO2 Bộ phụ tùng HP ascoco2 vietnam
Lighting kit for dry ice blasting gun    part no. 4064129 ASCOCO2 Bộ đèn cho súng nổ đá khô ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle HP275         part no. 4045394 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao HP275 ascoco2 vietnam
Flat nozzle 213.32/60        part no. 4046903 ASCOCO2 Đầu phun phẳng 213.32/60 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle long HP2      part no. 4045395 ASCOCO2 Đầu phun nòng dài HP2 ascoco2 vietnam
Protective sleeve for double hose system 220mm (8.67in)     part no. 40447266 ASCOCO2 Tay áo bảo vệ cho hệ thống ống đôi 220mm (8,67in) ascoco2 vietnam
Blasting gun OHP     part no. 4063749 ASCOCO2 Súng bắn OHP ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 709.23/15    part no. 4047144 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 709.29/15 ascoco2 vietnam
Hose assembly 7.5m (24.6ft) ID 16mm (0.63in) for OHP gun                              part no. 4045987 ASCOCO2 Ống lắp ráp 7.5m (24.6ft) ID 16mm (0.63in) cho súng OHP ascoco2 vietnam
Tool case OHP basic   part no. 4064567 ASCOCO2 Hộp công cụ cơ bẩn OHP ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 709.17/14  part no. 4045402 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 709.17/14 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle short 709.09/11    part no. 4045403 ASCOCO2 Đầu phun nòng ngắn 709.09/11 ascoco2 vietnam
Flat nozzle 709.23/45       part no. 4047216 ASCOCO2 Đầu phun phẳng 709.23/45 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle special 709.42/15     part no. 4047141 ASCOCO2 Đầu phun nòng đặc biệt 709.42/15 ascoco2 vietnam
Angled nozzle 709.28/11/45°    part no. 4047219 ASCOCO2 Đầu phun góc 709.28/11/45° ascoco2 vietnam
Angled nozzle 709.25/11/75°   part no. 4047220 ASCOCO2 Đầu phun góc 709.25/11/75° ascoco2 vietnam
Tool case OHP basic empty     part no. 4064575 ASCOCO2 Hộp công cụ trống OHP dạng cơ bản ascoco2 vietnam
Pellet cutter OHP     part no. 4047257 ASCOCO2 Máy cắt viên OHP ascoco2 vietnam
Converter coupling ASCOJET 2008 Combi Pro    part no. 4047040 ASCOCO2 Bộ chuyển đổi khớp nối ASCOJET 2008 Combi Pro ascoco2 vietnam
Blasting gun OHS    part no. 4063745 ASCOCO2 Súng nổ OHS ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 707.15/12    part no. 4047321 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 707.15/12 ascoco2 vietnam
Hose assembly 5m (16.4ft) for OHS gun        part no. 4047104 ASCOCO2 Ống lắp ráp 5m (16.4ft) cho súng OHS ascoco2 vietnam
Tool case OHS/OHP pro       part no. 4064567 ASCOCO2 Hộp công cụ OHS/OHP pro ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.09/10      part no. 4047228 ASCOCO2 Đầu phun nòng 707.09/10 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.15/12      part no. 4047321 ASCOCO2 Đầu phun nòng 707.15/12 ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.28/10/45°                                part no. 4047222 ASCOCO2 Đàu phun góc  708.28/10/45° ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.25/10/75°       part no. 4047223 ASCOCO2 Đầu phun góc  708.25/10/75° ascoco2 vietnam
Tool case OHS/OHP pro empty  part no. 4064570 ASCOCO2 hộp công cụ trống OHS/OHP ascoco2 vietnam
Protective sleeve for one hose system 165mm (6.5in)   part no. 4047265 ASCOCO2 Tay áo bảo vệ cho một hệ thống ống 165mm (6.5in) ascoco2 vietnam
Spare parts kit ASCOJET 2008 Combi Pro                                               part no. 4064990 ASCOCO2 Bộ phụ tùng ASCOJET 2008 Combi Pro ascoco2 vietnam
Compressed air hose 7.5m (24.6ft) / ID 25mm (1 in)                                                part no. 4045955 ASCOCO2 Ống khí nén 7,5m (24,6ft) / ID 25 mm (1 in) ascoco2 vietnam
Claw coupling with 19mm (3/4in) male thread                part no. 4045949  ASCOCO2 Khớp nối với ren vít ngoài 19mm (3/4in) ascoco2 vietnam
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 2008 Combi Pro       part no. 901050 ASCOCO2 (Máy phun đá khô ASCOJET 2008 Combi Pro) ascoco2 vietnam
Blasting gun HP      part no. 4063750 ASCOCO2 Súng nổ HP ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle HP255       part no. 4045393 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao HP255 ascoco2 vietnam
Blasting gun additive OHP part no. 4063751 ASCOCO2 Súng nổ phụ gia OHP ascoco2 vietnam
Blasting nozzle additive     part no. 4061580 ASCOCO2 Đầu phun nòng phụ gia ascoco2 vietnam
Hose assembly 7.5m (24.6ft) for HP gun              part no. 4046952 ASCOCO2 Ống lắp ráp 7.5m (24.6ft) cho súng HP ascoco2 vietnam
Hose assembly 7.5m (24.6ft) for OHP gun additive     part no. 4061696 ASCOCO2 Ống lắp ráp 7.5m (24.6ft) cho súng phụ gia OHP ascoco2 vietnam
Protective hood for ASCOJET 1701/1708/2008    part no. 4065213 ASCOCO2 Mũ bảo vệ cho ASCOJET 1701/1708/2008 ascoco2 vietnam
Tool Case HP    part no. 4064576 ASCOCO2 Bộ phụ tùng HP ascoco2 vietnam
Lighting kit for dry ice blasting gun     part no. 4064129 ASCOCO2 Bộ đèn cho súng nổ đá khô ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle HP275       part no. 4045394 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao HP275 ascoco2 vietnam
Flat nozzle 213.32/60      part no. 4046903 ASCOCO2 Đầu phun phẳng 213.32/60 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle long HP2     part no. 4045395 ASCOCO2 Đầu phun nòng dài HP2 ascoco2 vietnam
Protective sleeve for double hose system 220mm (8.67 in)    part no. 40447266 ASCOCO2 Tay áo bảo vệ cho hệ thống ống đôi 220mm (8,67 in) ascoco2 vietnam
Blasting gun OHP    part no. 4063749 ASCOCO2 Súng bắn OHP ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 709.23/15     part no. 4047144 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 709.29/15 ascoco2 vietnam
Hose assembly 7.5m (24.6ft) ID 16mm (0.63in) for OHP gun         part no. 4045987 ASCOCO2 Ống lắp ráp 7.5m (24.6ft) ID 16mm(0.63in) cho súng OHP ascoco2 vietnam
Tool case OHP basic  part no. 4064567 ASCOCO2 Hộp công cụ cơ bẩn OHP ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 709.17/14    part no. 4045402 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 709.17/14 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle short 709.09/11   part no. 4045403 ASCOCO2 Đầu phun nòng ngắn 709.09/11 ascoco2 vietnam
Flat nozzle 709.23/45     part no. 4047216 ASCOCO2 Đầu phun phẳng 709.23/45 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle special 709.42/15  part no. 4047141 ASCOCO2 Đầu phun nòng đặc biệt 709.42/15 ascoco2 vietnam
Angled nozzle 709.28/11/45°    part no. 4047219 ASCOCO2 Đầu phun góc 709.28/11/45° ascoco2 vietnam
Angled nozzle 709.25/11/75°    part no. 4047220 ASCOCO2 Đầu phun góc 709.25/11/75° ascoco2 vietnam
Tool case OHP basic empty      part no. 4064575 ASCOCO2 Hộp công cụ trống OHP dạng cơ bản ascoco2 vietnam
Pellet cutter OHP     part no. 4047257 ASCOCO2 Máy cắt viên OHP ascoco2 vietnam
Converter coupling ASCOJET 2008 Combi Pro    part no. 4047040 ASCOCO2 Bộ chuyển đổi khớp nối ASCOJET 2008 Combi Pro ascoco2 vietnam
Blasting gun OHS   part no. 4063745 ASCOCO2 Súng nổ OHS ascoco2 vietnam
High performance barrel nozzle 707.15/12     part no. 4047321 ASCOCO2 Vòi phun hiệu suất cao 707.15/12 ascoco2 vietnam
Hose assembly 5m (16.4ft) for OHS gun          part no. 4047104 ASCOCO2 Ống lắp ráp 5m (16.4ft) cho súng OHS ascoco2 vietnam
Tool case OHS/OHP pro       part no. 4064567 ASCOCO2 Hộp công cụ OHS/OHP pro ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.09/10       part no. 4047228 ASCOCO2 Đầu phun nòng 707.09/10 ascoco2 vietnam
Barrel nozzle 707.15/12       part no. 4047321 ASCOCO2 Đầu phun nòng 707.15/12 ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.28/10/45°    part no. 4047222 ASCOCO2 Đầu phun góc 708.28/10/45° ascoco2 vietnam
Angled nozzle 708.25/10/75°  part no. 4047223 ASCOCO2 Đầu phun góc 708.25/10/75° ascoco2 vietnam
Tool case OHS/OHP pro empty   part no. 4064570 ASCOCO2 hộp công cụ trống OHS/OHP ascoco2 vietnam
Protective sleeve for one hose system 165mm (6.5in)                                  part no. 4047265 ASCOCO2 Tay áo bảo vệ cho một hệ thống ống 165mm (6.5in) ascoco2 vietnam
Spare parts kit ASCOJET 2008 Combi Pro   part no. 4064990 ASCOCO2 Bộ phụ tụng ASCOJET 2008 Combi Pro ascoco2 vietnam
Compressed air hose 7.5m (24.6ft)/ ID 25mm (1 in)    part no. 4045955 ASCOCO2 Ống khí nén 7.5m (24.6ft)/ ID 25mm (1 in) ascoco2 vietnam
Claw coupling with 19mm (3/4in) male thread           part no. 4045949  ASCOCO2 Khớp nối với ren vít ngoài 19mm (3/4in) ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Cylinder Filling System LH800AR       ASCOCO2 Hệ thống nạp đầy xi lanh CO2 ASCO LH800AR ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Cylinder Filling Pump LH800AR         part no. 900091 ASCOCO2 Bơm làm đầy xi lanh CO2 ASCO LH800AR ascoco2 vietnam
ASCOMATIC K5 Filling/Weighing System           part no. 900770 ASCOCO2 Hệ thống chiết / cân trọng lượng ASCOMATIC K5 ascoco2 vietnam
Twin fill control system for ASCO LH800AR       part no. 4043909 ASCOCO2 Hệ thống kiểm soát điền đôi cho ASCO LH800AR ascoco2 vietnam
Filling head quick connect standard CO2           part no. 4043971 ASCOCO2 Đầu làm đầy kết nối nhanh chóng  tiêu chuẩn CO2 ascoco2 vietnam
ASCO Spare Parts Kit for LH800AR       part no. 4044070 ASCOCO2 Bộ công cụ ASCO cho LH800AR ascoco2 vietnam
Connecting Kit for LH800AR               part no. 4044065 ASCOCO2 Bộ kết nối cho LH800AR ascoco2 vietnam
CO2 Transfer Pumps      MC-3-SS ASCOCO2 Bơm chuyển CO2 ascoco2 vietnam
MC-3-SS
movable
ASCOCO2 ascoco2 vietnam
CO2 Transfer Pump MC-3-SS on baseframe       part no. 900092 ASCOCO2 Bơm chuyển CO2  MC-3-SS trên khung trọc ascoco2 vietnam
CO2 Transfer Pump MC-3-SS without motor     part no. 4043949 ASCOCO2 Bơm chuyển CO2 MC-3-SS không có động cơ ascoco2 vietnam
CO2 Transfer Pump MC-3-SS movable, flange connection   part no. 900096 ASCOCO2 Bơm chuyển CO2 MC-3-SS di chuyển, kết nối mặt bích ascoco2 vietnam
Filling hose SS, DN25, 1.5“ - 1.5“, 5.90 m (19.4 ft)         part no. 4043732 ASCOCO2 Vòi rót SS, DN25, 1.5, 11 - 1.5, 5,90 m (19,4 ft) ascoco2 vietnam
Filling hose SS, DN40, flange DN40/PN40, 5.90 m (19.4 ft)     part no. 4043736 ASCOCO2 Vòi rót SS, DN40, mặt bích DN40 / PN40, 5,90 m (19,4 ft) ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Gas Purity Tester         ASCOCO2 Máy kiểm tra độ tinh khiết khí CO2 ASCO ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Gas Purity Tester       part no. 911003 ASCOCO2 Máy kiểm tra độ tinh khiết khí CO2 ASCO ascoco2 vietnam
part no. 900138 ASCOCO2 ascoco2 vietnam
Mini-Vaporiser for CO2 Gas Purity Tester   part no. 4046324 ASCOCO2 Máy bay hơi Mini cho mấy kiểm tra độ tinh khiết khí CO2 ascoco2 vietnam
Atmospheric ASCO CO2 Vaporiser      ASCOCO2 Máy bay hơi CO2 ASCO khí quyển ascoco2 vietnam
200kg/h (440.92lb) atmospheric ASCO CO2 Vaporiser  CU part no. 4046048 ASCOCO2 Máy bay hơi ASCO CO2 trong khí quyển 200kg / h (440,92lb) ascoco2 vietnam
SS part no. 4062852 ASCOCO2   ascoco2 vietnam
300kg/h (661.39lb/h) atmospheric ASCO CO2 Vaporiser   CU part no. 4062853 ASCOCO2 Máy bay hơi ASCO CO2 trong khí quyển 300kg/h (661.39lb/h) ascoco2 vietnam
SS part no. 4062854 ASCOCO2   ascoco2 vietnam
500kg/h (1'102.31lb) atmospheric ASCO CO2 Vaporiser    CU part no. 4062855 ASCOCO2 Máy bay hơi ASCO CO2 trong khí quyển 500kg/h (1'102.31lb)  ascoco2 vietnam
SS part no. 4062856 ASCOCO2   ascoco2 vietnam
1‘000kg/h (2204.62lb/h) atmospheric ASCO CO2 Vaporiser    CU part no. 4046061 ASCOCO2 Máy bay hơi ASCO CO2 trong khí quyển 1‘000kg/h (2204.62lb/h) ascoco2 vietnam
SS part no. 4062858 ASCOCO2   ascoco2 vietnam
Dome loaded pressure reducing valve C31     part no. 4046817 ASCOCO2 Vòm van giảm áp C31 ascoco2 vietnam
Dome loaded pressure reducing valve C2-K32   part no. 4046644 ASCOCO2 Van giảm áp tải vòm C2-K32 ascoco2 vietnam
Line safety assembly 1“- 25 bar (362.59psi) welding connection    part no. 4046831 ASCOCO2 Dây lắp ráp an toàn kết nối hàn 1“- 25 bar (362.59psi) ascoco2 vietnam
CO2 flowmeter MF15 part no. 4062504 ASCOCO2 Lưu lượng kế CO2 MF15 ascoco2 vietnam
CO2 flowmeter MF25   part no. 4062505 ASCOCO2 Lưu lượng kế CO2 MF25 ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Carbonation Tester     ASCOCO2 Máy kiểm tra cacbon CO2 ASCO ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Carbonation Tester Type III      part no. 900900 ASCOCO2 Máy kiểm tra cacbon CO2 ASCO Type III ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Carbonation Tester   part no. 911006 ASCOCO2 Máy kiểm tra cacbon CO2 ASCO ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Dew Point Tester     ASCOCO2 Máy đo điểm sương ASCO CO2 ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Dew Point Tester    part no. 4046255 ASCOCO2 Máy đo điểm sương ASCO CO2 ascoco2 vietnam
  part no. 911017 ASCOCO2   ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Gas Detectors     ASCOCO2 Máy dò khí CO2 ASCO ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Gas Detector IV SP/MA   part no. 4046230 ASCOCO2 Máy dò khí CO2 ASCO IV SP/MA ascoco2 vietnam
ASCO CO2 Gas Sensor for Detector Type IV SP/MA    part no. 406231 ASCOCO2 Cảm biến khí CO2 ASCO cho máy dò loại IV SP/MA ascoco2 vietnam
Ancillary Dry Ice Equipment    ASCOCO2 Thiết bị đá khô phụ trợ ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Box AT126    part no. 4063246 ASCOCO2 Hộp đá khô ASCO AT126 ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Container AT240W  part no. 4063652 ASCOCO2 Bình đựng nước đá khô ASCO AT240W ascoco2 vietnam
Dry ice shovel big  part no. 4046629 ASCOCO2 Xẻng múc đá loại lớn ascoco2 vietnam
ASCO Dry Ice Container AT440   part no. 4064262 ASCOCO2 Bình đựng nước đá khô ASCO AT440 ascoco2 vietnam