Cata-
log-
ue
page
Description/ Mô tả Device/ Thiết bị Brand name/ Nhãn hàng
  CHART RECORDER -- Cảm biến khí gas có hiển thị       
4-13 Intelligent chart recorder for compressed air and gases Measurement - control - indication - alarm - recording - evaluation  DS 500 + Accessories CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS DaNang
14-25 Intelligent mobile chart recorder
Energy analysis - consumption measurement - leakage calculation at compressed air systems 
DS 500 mobile
+ Accessories
CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
18-25 Affordable mobile chart recorder, Energy analysis - flow measurement - leckage calculation at compressed air systems DS 400 mobile CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
26 Mobile current/effective power meter suitable for DS 500/ DS 400 mobile CS PM 600 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
27 CS ENERIUM 30 Current/effective power meter
 for panel mounting
CS ENERIUM 30 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
28-34 Hand-held instrument e.g. for flow measurement  PI 500 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
HUMIDITY/DEW POINT MEASUREMENT - cảm biến độ ẩm/ điểm sương
40-45 Portable dew point meter for relative humidity,
temperature, dew point measurement 
DP 500 / DP 510 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
46-47 Portable dew point meter with integrated pressure sensor DP 400 mobile CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
50-51 Dew point sensor for membrane and desiccant driers  FA 510/515
DS 52-Set
CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
52-53 Dew point sensor for refrigeration driers  FA 510/515
DS 52-Set
CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
54-59 Dew point set for compressed air and gases DS 400 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
60-61 Dew point measurement for refrigeration,
membrane and desiccant dryers 
FA 500 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
62 Dew point measurement in explosive areas FA 515 Ex CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
62 Accessories mains units   CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
63-64 Accessories for dew point measurement and calibration   CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
FLOW/CONSUMPTION MEASUREMENT - Máy đo lưu lượng khí/ gas      
69-80 Precise flow measurement for compressed air and gases
for heavy duty industrial applications
VA 550/570 (ATEX) CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
81-89 Flow sensors for compressed air and gases VA 500/520 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
90-97 Flow station for compressed air and gases DS 400 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
98-99 Flow direction switch for compressed air systems VA 409 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
100 Useful accessories: Measuring sections, Drilling jig   CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
101 Useful accessories: Spot drilling collars, thickness meter   CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
103 Calibration of flow sensors   CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
  Compressed air quality according to ISO 8573 - Cảm biến đo lường khí nén theo tiêu chuẩn ISO
108-113 Compressed air quality measurement
according to ISO 8573
OIL-Check/PC 400  CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
  LEAKAGE MEASUREMENT - Cảm biến đo rò rỉ khí    
114-117 Leak detector with camera LD 500 / 510 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
118-119 Leak detector for compressed air systems LD 400 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
  PRESSURE MEASUREMENT - Cảm biến đo áp suất    
120-121 Differential Pressure Sensor 1.6 bar diff Differential pressure
sensor
CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
  DIGITAL DISPLAYS - Cảm biến hiển thị số (dạng gắn cố định)    
122-123 Digital displays for wall or panel mounting DS51 / DS52 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
   Calibration - Dịch vụ hiệu chuẩn    
64 Calibration services for dew point, relative humidity   CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
103 Calibration services for flow sensors   CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
  Re-calibration and service   CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
Products not included in the catalogue: sản phẩm không nằm trong danh mục catalogue
  FA 540 dew point sensor with same pinning at M12 plugas FA 410 FA 540  CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
  FA 545 dew point sensor with same pinning at M12 plugas FA 415 FA 545 CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi
  Terms & Conditions   CS-instrument VietNam, CSInstrument VietNam, CS Instrument VietNam, ANS HaNoi