Đại lý Bently Nevada tại Vietnam, Bently Nevada Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-36-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-48-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-28-20-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-070-01-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330105-02-12-05-02-CN
 Reverse Mount Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-085-01-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-91-CN
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-51-CN
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-20-20-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330400-02-CN
 Accelerometer Acceleration Transducers
Bently Nevada Vietnam Model: 330400-01-CN
 Accelerometer Acceleration Transducers
Bently Nevada Vietnam Model: 16710-33
 Interconnect Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-20-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-080-01-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-61-20-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-77-20-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-39-15-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-075-01-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-75-15-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-36-15-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-52-15-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-69-20-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-81-20-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330902-00-95-05-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-39-49-20-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-46-59-20-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-11-15-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-12-15-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-11-20-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330104-00-11-10-01-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 16925-30
 Interconnect Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 32000-30-05-4-56-03-02
 Proximity Probe Housing Assemblies
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-045-12-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330103-00-03-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-080-00-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330104-00-04-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330930-065-02-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330980-71-CN
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 129530-0100-02
 Block Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 16710-99
 Interconnect Cables
Bently Nevada Vietnam Model: 330105-02-12-05-02-CN
 Reverse Mount Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 138945-01
 Standard Backplane (3500 Series Monitoring System)
Bently Nevada Vietnam Model: 106M1079-01
 Universal AC Power Supply Module
Bently Nevada Vietnam Model: 106M1081-01
 Universal AC Power Input Module
Bently Nevada Vietnam Model: 288055-01
 Interface Module
Bently Nevada Vietnam Model: 146031-01
 I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 176449-02
 Seismic Monitor
Bently Nevada Vietnam Model: 128229-01
 I/O Module with internalterminations
Bently Nevada Vietnam Model: 125800-01
 Keyphasor I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 149369-01
 Keyphasor Module
Bently Nevada Vietnam Model: 149986-02
 Relay Control Module
Bently Nevada Vietnam Model: 125720-02
 Relay Output Module
Bently Nevada Vietnam Model: 136180-01
 Communication Gateaway Module
Bently Nevada Vietnam Model: 136188-02
 I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 176449-01
 Proximitor Monitor
Bently Nevada Vietnam Model: 125680-01
 Proximitor I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 288062-02
 Tachometer Module
Bently Nevada Vietnam Model: 133442-01
 I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 140471-01
 I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 149986-01
 Relay Control Module
Bently Nevada Vietnam Model: 149992-02
 Relay Output Module
Bently Nevada Vietnam Model: 126648-01
 Keyphasor I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 126615-01
 Proximiotr I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 140482-01
 I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 176449-09
 Impulse Velocity Monitor
Bently Nevada Vietnam Model: 146031-03
 I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 149992-01
 I/O Module
Bently Nevada Vietnam Model: 177230-01-01-CN
 Seismic Transmitter
Bently Nevada Vietnam Model: 330104-00-02-10-02-00
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 84661-15
 Interconnect Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-90-00
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 1900/65A-00-01-01-00-01
 General Purpose Equipment Monitor
 Note: 1900/65A-00-01-01-00-00 revised to 1900/65A-00-01-01-00-01 (Only can suply 1900/65A-00-01-01-00-01 now)
Bently Nevada Vietnam Model: 330105-02-12-05-02-CN SENSOR
 Reverse Mount Probes SENSOR
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-085-00-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-91-CN
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330103-00-06-10-02-00
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-50-CN
 Proximity Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-085-00-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-080-10-00
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330730-080-10-00
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330877-080-36-00
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330104-00-05-10-02-00
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330104-XX-XX-10-02-00
 MOD no 156777-20-300
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330703-000-050-10-02-00
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330103-00-05-10-02-00
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330876-02-10-01-00
 Proximity Probe
Bently Nevada Vietnam Model: 9200-01-01-10-00
 Two-Wire Velocity Seismoprobe Transducer
Bently Nevada Vietnam Model: 330104-00-06-10-02-00
 3300 XL 8mm Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 84661-33
 Interconnect Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-080-01-00
 3300 XL Standard Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 16710-50
 Interconnect Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 178850-05 Sensor
 Upgrade Kit, Multi-Approvals
 (Includes housing lid, 1-metre
 Proximitor sensor, and support table)
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-51-00
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330500-02-00
 Velomitor Piezo-velocity Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-91-00
 Proximity Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-50-00
 Proximity Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330780-50-00
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-51-00
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-045-00-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-51-CN
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 138493-01
 Replacement DIN-mount mounting pad
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-040-01-CN
 3300 XL Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-50-CN
 Proximity Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-12-40-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-20-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 140471-01
 I/O Module with Internal Terminations
Bently Nevada Vietnam Model: 288055-01+146031-01
 Transient Data Interface Module
Bently Nevada Vietnam Model: 106M1081-01
 Universal AC Power Input Module
 125840-01 upgrades to 106M1081-01
 China Origin
Bently Nevada Vietnam Model: 106M1079-01
 Universal AC Power Supply Module
 127610-01 upgrades to 106M1079-01
 China Origin
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/32-01-00
 4-Channel Relay Module
Bently Nevada Vietnam Model: 130768-01
 Full-height Blank Monitor Cover Kit
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/22-01-01-00 (288055-01 + 146031-01)
 Transient Data Interface
 Module
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/92-04-01-00 (including 136188-02)
 Communication Gateway
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/15-05-00-00
 Power Supplies
 (3500/15 125840-01 need to replaced to 3500/15-05-
 00-00)
 China origin
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/25-01-01-00 (149369-01 + 125800-01)
 Enhanced Keyphasor Module
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/05-01-03-00-00-01
 System Rack
Bently Nevada Vietnam Model: 136483-01
 Isolated +4 to +20 mA I/O
 Module with external
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/50-01-00 (including 133442-01)
 Tachometer Module
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/40M-01-00 (including125680-01)
 Proximitor Monitor
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/53M-03-00
 Electronic Overspeed Detection System
 Note: code hàng này đã ngưng sản xuất, chỉ còn stock 1 pc tại kho supplier, nếu hết stock không có sản phẩm thay thế
Bently Nevada Vietnam Model: 200152-15-10
 Accelerometers
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/15-05-05-00
 Power Supplies
 China origin
Bently Nevada Vietnam Model: 330901-00-40-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 21000-33-10-00-069-04-02
 Proximity Probe Housing Assemblies
Bently Nevada Vietnam Model: 330105-02-12-05-02-CN
 Reverse Mount Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330980-71-CN
 Proximitor Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330105-02-12-10-02-00
 Reverse Mount Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330901-00-90-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330930-060-02-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 16710-35
 Interconnect Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-080-01-CN
 Extension Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-X1-CN
 MOD : 145004-20
 Proximity Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-X1-CN
 MOD : 143416-12
 Proximity Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/61-01-CN
 Temperature Monitors
Bently Nevada Vietnam Model: 3500/45-01-00
 Position Monitor
Bently Nevada Vietnam Model: 330103-00-05-90-02-CN
 3300 XL 8 mm Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330500-02-CN
 Piezo-velocity Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 190501-12-00-00
 Transducer
Bently Nevada Vietnam Model: CB2W100-112
 Splash Proof Cable
Bently Nevada Vietnam Model: 125094-01 
 Hex Plate Stud
Bently Nevada Vietnam Model: 190501-01-00-CN
 Velocity Transducer
Bently Nevada Vietnam Model: 330103-00-09-10-11-00
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 9200-01-05-10-00
 Two-Wire Transducer
Bently Nevada Vietnam Model: 330103-00-05-50-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330106-05-30-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330103-00-07-50-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330101-00-20-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330103-00-04-10-02-CN
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330105-02-12-90-02-00
 Proximity Probes
Bently Nevada Vietnam Model: 330180-51-00
 Proximity Sensor
Bently Nevada Vietnam Model: 9200-01-05-10-00
 Two-Wire Transducer.
Bently Nevada Vietnam Model: 330103-00-10-10-02-00
 Proximity Probes