CAC 60-4  Colour Assessment Cabinet – CAC  Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam Tủ soi màu Verivide Verivide Vietnam  
CAC 60-5  Colour Assessment Cabinet – CAC  Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam Tủ soi màu Verivide Verivide Vietnam  
CAC 120-4 Colour Assessment Cabinet – CAC  Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam Tủ soi màu Verivide Verivide Vietnam  
CAC 120-5 Colour Assessment Cabinet – CAC  Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam Tủ soi màu Verivide Verivide Vietnam  
CAC 150-4 Colour Assessment Cabinet – CAC  Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam Tủ soi màu Verivide Verivide Vietnam  
CAC 150-5 Colour Assessment Cabinet – CAC  Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam Tủ soi màu Verivide Verivide Vietnam  
AATCC-VB AATCC viewing board  Bảng soi màu Verivide, AATCC  Verivide Vietnam Verivide Vietnam      
 PAV Pilling assessment viewer Tủ soi bề mặt vải/ kiểm tra vón hạt,  PAV Verivide Vietnam Verivide Vietnam      
ACCEL Accelerotor viewer  Tủ soi bề mặt vải/ kiểm tra mài mòn và trầy xước vải Verivide Vietnam  PAV Verivide Vietnam
 VPT60,  VPT 60 Planning Table VPT Máy soi màu để bàn VPT Verivide Vietnam VPT Verivide Vietnam
 VPT120,  VPT 120 Planning Table VPT Máy soi màu để bàn VPT Verivide Vietnam VPT Verivide Vietnam
 CCC Colour Control Cabinets Tủ soi màu CCC Verivide Vietnam  CCC Verivide Vietnam
 CF 60 Colour Fastness Grading Cabinet Tủ soi độ bền màu Verivide Vietnam CF60 , CF 60 Verivide Vietnam
DIGIEYE SYSTEM DigiEye for food and drink Máy kiểm màu tự động cho thực phẩm Verivide Vietnam DIGIEYE Verivide Vietnam
DIGIEYE SYSTEM DigiEye for textile and apparel Máy kiểm màu tự động cho vải Verivide Vietnam DIGIEYE Verivide Vietnam
DIGIEYE SYSTEM DigiGrade textile industry colour fastness grading máy phân loại độ bền màu công nghiệp Verivide Vietnam DIGIEYE Verivide Vietnam
DIGIEYE SYSTEM DigiEye large area system máy phân kiểm màu cho sản phẩm lớn Verivide Vietnam DIGIEYE Verivide Vietnam