DC Low Voltage permanent magnet DC motors M4835-M5946 Động cơ nam châm điện áp thấp Drive System Vietnam
  M7152 - M7255   Drive System Vietnam
  LN - LV56   Drive System Vietnam
  N505 - N506   Drive System Vietnam
  LN70   Drive System Vietnam
  M / MV712 - 714   Drive System Vietnam
  N - V745   Drive System Vietnam
  N - V805 / N806   Drive System Vietnam
  V88   Drive System Vietnam
170V permanent magnet DC motors LV60 Động cơ DC nam châm vĩnh cửu Drive System Vietnam
  LV - AV72   Drive System Vietnam
  DS66   Drive System Vietnam
DC magnets with permanent magnets MP540 Động cơ DC Drive System Vietnam
  MP44   Drive System Vietnam
  MP66   Drive System Vietnam
  MP70   Drive System Vietnam
  MP77   Drive System Vietnam
Brushless AC and DC servomotors BLH50 Động cơ không chổi than DC và AC Drive System Vietnam
  BLR - BLE - BLH62   Drive System Vietnam
  BLR - BLE - BLH72   Drive System Vietnam
  BLR - BLE105   Drive System Vietnam
  BLR - BLE145   Drive System Vietnam
Brushless AC and DC servomotors
(NEW SERIES)
BLR/BLE 04.3 Động cơ không chổi than DC và AC ( mới) Drive System Vietnam
  BLR/BLE 04.5   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 04.7   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 04.8   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 05.4   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 05.7   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 05.10   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 05.13   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 07.6   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 07.12   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 07.18   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 07.22   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 07.28   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 07.35   Drive System Vietnam
  BLR/BLE 07.52   Drive System Vietnam
Wrapped field DC motors ME80 - 100 - 112 - 132 Động cơ bao boc DC Drive System Vietnam
Low voltage wound DC field motors ME80 - 100 - 112 - 132 Động cơ ( điện áp thấp) Drive System Vietnam
Planetary gearboxes and worm screw Planetary gearbox PL45 Động cơ bánh răng và bánh vít Drive System Vietnam
  Planetary gearbox PL52   Drive System Vietnam
  Planetary gearbox PL60   Drive System Vietnam
  Planetary gearbox PL80   Drive System Vietnam
  Planetary gearbox PL100   Drive System Vietnam
  Planetary gearbox PL115   Drive System Vietnam
Dynamo, alternators and encoders DC06 / 10 / 14 / 19 máy phát điện và bộ mã hóa Drive System Vietnam
  DC20 / 60   Drive System Vietnam
  EH - EL - E6 - EF   Drive System Vietnam
  AT 101/202   Drive System Vietnam