Endress+Hauser Vietnam E+H Vietnam ANS HaNoi

     

Dịch vụ kĩ thuật:

-       Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị

-       Dịch vụ cài đặt, sửa chữa

-       Dịch vụ bảo dưỡng định kỳ

-       Dịch vụ đào tạo.

 

Giải pháp tự động hóa công nghiệp:

-       Hệ thống giám sát bồn bể (tank gauging),

-       Giải pháp đo lưu lượng FMS (Flow measurement solution)

-       Giải pháp quan trắc chất lượng nước (Water monitoring station)

-       Giải pháp quản lý năng lượng EMS (Energy management solution)

 

 

Thiết bị đo lường

 

Loại

Phương pháp đo

- Thiết bị đo mức:

Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image002.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image005.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image006.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image007.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image008.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image009.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image011.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image013.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image015.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image016.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image017.jpg@01D3127C.E8843720

- Sóng siêu âm                  - Độ dẫn điện

- Sóng radar                       - Điện dung

- Áp suất thủy tĩnh             - Độ rung động

                                           - Bức xạ

- Thiết bị đo lưu lượng

Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image018.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image019.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image020.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image021.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image023.jpg@01D3127C.E8843720

- Đo độ điện từ (Max: DN2400)
- Dạng Coriolis (Max: DN400)

- Dạng Vortex (Max: DN300)

- Đo bằng sóng siêu âm (Max: DN4000)

- Dạng Thermal (Max: DN1500)

- Thiết bị đo áp suất

Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image025.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image027.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image029.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image030.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image032.jpg@01D3127C.E8843720

 

- Áp suất dòng

- Chênh lệch áp suất

- Thiết bị đo nhiệt độ.

Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image033.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image034.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image036.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image037.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image038.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image039.jpg@01D3127C.E8843720

- Nhiệt điện trở RTD

- Cặp nhiệt điện TC

- Thiết bị đo và phân tích chất lỏng

Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image041.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image042.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image044.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image045.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image046.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image048.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image049.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image050.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image052.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image053.jpg@01D3127C.E8843720

- pH                     - Độ đục của nước

- Clorine               - Độ oxy hòa tan

- Độ dẫn điện.

- Thiết bị ghi nhận dữ liệu

Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image055.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image056.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image057.jpg@01D3127C.E8843720 Endress-Hauser-Vietnam-E-H-Vietnam-ans-hanoi-image058.jpg@01D3127C.E8843720

-       4…20 mA

-       0…10 V

-       Tín hiệu RTD (đo nhiệt độ)

-       Tín hiệu TC (đo nhiệt độ)

-       Tín hiệu xung