Siries Product name Tên sản phẩm Brand
Silver Series Silver Series – Glass Tube Flowmeter
Dòng bạc - Lưu lượng kế ống thủy tinh
King instrument Vietnam
7100 Series 7100 Series Stainless Steel Tube Flowmeter
Lưu lượng kế ống thép không gỉ 7100 Series
King instrument Vietnam
7200 Series Acrylic Tube Flowmeter Lưu lượng kế ống acrylic King instrument Vietnam
7310 Series 7310 Series – Polysulfone Tube Flowmeter Sê-ri 7310 - Lưu lượng kế ống Polysulfone King instrument Vietnam
7330 Series 7330 Series – Polysulfone Tube Flowmeter Sê-ri 7330 - Lưu lượng kế ống Polysulfone King instrument Vietnam
7430 Series 7430 Series – Glass Tube Flowmeters
Dòng 7430 - Lưu lượng kế ống thủy tinh
King instrument Vietnam
7440 Series 7440 Series – Glass Tube Flowmeters Dòng 7440 - Lưu lượng kế ống thủy tinh King instrument Vietnam
7450 Series 7450 Series – Glass Tube Flowmeter Dòng 7450 - Lưu lượng kế ống thủy tinh King instrument Vietnam
7459 Series 7459 Series – Glass Tube Flowmeter Sê-ri 7459 - Lưu lượng kế ống thủy tinh King instrument Vietnam
7460 Series 7460 Series – Glass Tube Flowmeter Dòng 7460 - Lưu lượng kế ống thủy tinh King instrument Vietnam
7470 Series 7470 Series – Glass Tube Flowmeter Dòng 7470 - Lưu lượng kế ống thủy tinh King instrument Vietnam
7480 Series 7480 Series – Glass Tube Flowmeter
Dòng 7480 - Lưu lượng kế ống thủy tinh
King instrument Vietnam
7510 & 7511 Series 7510 & 7511 Series – Acrylic Tube Flowmeter
Dòng 7510 & 7511 - Lưu lượng kế ống acrylic
King instrument Vietnam
7520 & 7530 Series 7520 & 7530 Series – Acrylic Tube Flowmeter
Dòng 7520 & 7530 - Lưu lượng kế ống acrylic
King instrument Vietnam
7610 Series 7610 Series – Glass Tube Flowmeters Sê-ri 7610 - Phụ kiện lắp solar  Lưu lượng kế ống thủy tinh King instrument Vietnam
7650 Series 7650 Series – Glass Tube Flowmeter Sê-ri 7650 - Lưu lượng kế ống thủy tinh King instrument Vietnam
7710 Series 7710 Series – Stainless Steel Tube Flowmeter Sê-ri 7710 - Lưu lượng kế ống thép không gỉ King instrument Vietnam
7720 Series
7720 Series – PVC Tube Flowmeter
Sê-ri 7720 - Lưu lượng kế ống PVC " King instrument Vietnam

7750 Series
7750 Series – Stainless Steel Tube Flowmeter 7750 Series - Lưu lượng kế ống thép không gỉ King instrument Vietnam
7910 Series 7910 Series – Glass Tube Flowmeter Sê-ri 7910 - Lưu lượng kế ống thủy tinh King instrument Vietnam