Siries Product name Tên sản phẩm Brand
Digital Panel Meter Laureate™ DC Voltage & Current Digital Panel Meters Bảng đồng hồ kỹ thuật số Larel Vietnam
Laureate™ True RMS AC Voltage & Current Meter, 1 Cycle Update at 50/60 Hz. Bảng đồng hồ kỹ thuật số Larel Vietnam
Laureate™ Process & Ratio Meter Bảng đồng hồ kỹ thuật số Larel Vietnam
Process Meter & Totalizer Bảng đồng hồ kỹ thuật số Larel Vietnam
Load Cell, Strain Gauge & Microvolt Meter Bảng đồng hồ kỹ thuật số Larel Vietnam
Laureate Scale Meter for Weighing Applications Bảng đồng hồ kỹ thuật số Larel Vietnam
Electronic Counters Laureate™ Frequency, Rate & Period Meter Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
Laureate™ Dual-Channel Pulse Input Totalizer Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
Laureate™ 6-Digit Process Meter & Flow Totalizer Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
Laureate™ Digital Stopwatch & Timer Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
Laureate™ Rate Meter & Totalizer with Functions
A+B, A-B, AxB, A/B, A/B-1
Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
Pulse Input or Analog Input Batch Controller Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
Laureate™ 6-Digit Process Meter & Flow Totalizer Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
Laureate™ AC Power Factor Meter & AC Phase Angle Meter Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
Laureate™ Quadrature Encoder Input Meter for Position or Rate Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
Laureate Duty Cycle & Pulse Width Modulation (PWM) Meter Bộ đếm điện tử Larel Vietnam
MAGNA Series Large Digit Displays Bộ đếm điện tử Larel Vietnam

Electronic Timers 
Laureate™ Digital Stopwatch & Timer Đồng hồ bấm giờ điện tử Larel Vietnam
Laureate™ Time Interval Meter Đồng hồ bấm giờ điện tử Larel Vietnam
Laureate Duty Cycle & Pulse Width Modulation (PWM) Meter Đồng hồ bấm giờ điện tử Larel Vietnam
MAGNA Series Large Digit Displays Đồng hồ bấm giờ điện tử Larel Vietnam
Serial Input Displays & Serial-to-Analog Converters Laureate™ Serial Input 6-Digit Panel Meter & Remote Display Hiển thị đầu vào nối tiếp & Bộ chuyển đổi nối tiếp sang tương tự Larel Vietnam
MAGNA Series Serial RS232 & RS485 Data Input Large Digit Displays Hiển thị đầu vào nối tiếp & Bộ chuyển đổi nối tiếp sang tương tự Larel Vietnam
LTS RS232/485 Serial-to-Analog Converter DIN Rail Transmitter Hiển thị đầu vào nối tiếp & Bộ chuyển đổi nối tiếp sang tương tự Larel Vietnam
LTSE Ethernet-to-Analog Converter & Transmitter Hiển thị đầu vào nối tiếp & Bộ chuyển đổi nối tiếp sang tương tự Larel Vietnam
Laureate™ Series Hardware Overview Modular Hardware Phần cứng mô-đun Larel Vietnam
Main Module Modul chính Larel Vietnam
Power Supply Boards Bảng cung cấp điện Larel Vietnam
Signal Conditioner Boards Bảng điều hòa tín hiệu Larel Vietnam
Relay Output Boards Bảng đầu ra rơle Larel Vietnam
Serial Communication Boards Bảng tiếp nối tiếp Larel Vietnam
    Larel Vietnam
    Larel Vietnam
Laureate Datalogging Software Phần mềm ghi dữ liệu Laureate Larel Vietnam
LT DIN Rail Transmitters, 4-20 mA & RS232/RS485 Serial Data Outputs   Máy phát đường sắt LT DIN, đầu ra dữ liệu nối tiếp 4-20 mA & RS232 / RS485 Larel Vietnam
LTE DIN Rail Transmitters, 4-20 mA & Ethernet Serial Data Outputs   Bộ phát đường sắt LTE DIN, đầu ra dữ liệu nối tiếp 4-20 mA & Ethernet Larel Vietnam
Ethernet Interfaces and Ethernet-to-RS485 Device Servers   Giao diện Ethernet và Máy chủ thiết bị Ethernet-RS485 Larel Vietnam
MAGNA Series Large Digit Displays   Hiển thị chữ số lớn dòng MAGNA Larel Vietnam
Laureate™ 1/8 DIN Digital Panel Meters, Counters, Timers, Remote Displays   Laureate ™ 1/8 DIN Bảng đo kỹ thuật số, Bộ đếm, Bộ hẹn giờ, Hiển thị từ xa Larel Vietnam
Digital Panel Meter, Counter & Transmitter Accessories Benchtop Laboratory Cases Phụ kiện máy đo, bộ đếm và bộ phát kỹ thuật số Larel Vietnam
Communication Cables Phụ kiện máy đo, bộ đếm và bộ phát kỹ thuật số Larel Vietnam
Splash-proof cover, Model IPC Phụ kiện máy đo, bộ đếm và bộ phát kỹ thuật số Larel Vietnam
Sealed wall-mount enclosure, Model BOX1 Phụ kiện máy đo, bộ đếm và bộ phát kỹ thuật số Larel Vietnam
Quad Output Current Loop Splitter / Retransmitter, Model QLS. Phụ kiện máy đo, bộ đếm và bộ phát kỹ thuật số Larel Vietnam
Laureate™ XLog™ Datalogging Software   Vôn kế kỹ thuật số DC & Ampe kế Larel Vietnam
DC Digital Voltmeters & Ammeters Laureate DC Voltmeters & Ammeters Vôn kế kỹ thuật số DC & Ampe kế Larel Vietnam
Laureate Process & Potentiometer Follower Meters Vôn kế kỹ thuật số DC & Ampe kế Larel Vietnam
Laureate Microvolt & Load Cell Meters Vôn kế kỹ thuật số DC & Ampe kế Larel Vietnam
L40 Low-Cost Universal Analog Input Digital Meter Vôn kế kỹ thuật số DC & Ampe kế Larel Vietnam
Digital Panel Meters for AC Power Line Instrumentation Laureate True AC rms Meters, Models ACV & ACA Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số cho thiết bị đo dòng điện AC Larel Vietnam
Laureate AC Line Frequency Meter, Model FR Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số cho thiết bị đo dòng điện AC Larel Vietnam
Laureate Phase Angle & Power Factor Meter, Model FR Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số cho thiết bị đo dòng điện AC Larel Vietnam
L40 Low-Cost Universal Analog Input Digital Meter Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số cho thiết bị đo dòng điện AC Larel Vietnam
Laureate™ Process & Ratio Meter   Máy đo tỷ lệ & quy trình Laureate ™ Larel Vietnam
Digital Panel Meters for Flow Rate, Flow Total, Batch Control Laureate Pulse Input Rate Meter, Model FR Đồng hồ đo kỹ thuật số cho tốc độ dòng chảy, tổng lưu lượng, kiểm soát hàng loạt Larel Vietnam
Laureate Process Meter, Model P Đồng hồ đo kỹ thuật số cho tốc độ dòng chảy, tổng lưu lượng, kiểm soát hàng loạt Larel Vietnam
Laureate Process Totalizer, Model VF Đồng hồ đo kỹ thuật số cho tốc độ dòng chảy, tổng lưu lượng, kiểm soát hàng loạt Larel Vietnam
Laureate Pulse Input Batch Controller, Model FR Đồng hồ đo kỹ thuật số cho tốc độ dòng chảy, tổng lưu lượng, kiểm soát hàng loạt Larel Vietnam
Laureate Analog Input Batch Controller, Model VF Đồng hồ đo kỹ thuật số cho tốc độ dòng chảy, tổng lưu lượng, kiểm soát hàng loạt Larel Vietnam
MAGNA Series Large Digit Displays, Models P & FR Đồng hồ đo kỹ thuật số cho tốc độ dòng chảy, tổng lưu lượng, kiểm soát hàng loạt Larel Vietnam
Strain Gauge Meters for Weight, Force, Stress, Tensile Strength Laureate Load Cell Meter, Model WM Máy đo độ căng cho trọng lượng, lực, ứng suất, độ bền kéo Larel Vietnam
Laureate Scale / Weight Meter, Model LW Máy đo độ căng cho trọng lượng, lực, ứng suất, độ bền kéo Larel Vietnam
Laureate Process Meter, Model P Máy đo độ căng cho trọng lượng, lực, ứng suất, độ bền kéo Larel Vietnam
MAGNA Series Large Digit Strain Gauge Displays Máy đo độ căng cho trọng lượng, lực, ứng suất, độ bền kéo Larel Vietnam
Temperature Indicators, Controllers & Transmitters Laureate Thermocouple Temperature Meter
Các chỉ số nhiệt độ, bộ điều khiển và bộ truyền
Larel Vietnam
Laureate RTD Temperature Meter
Các chỉ số nhiệt độ, bộ điều khiển và bộ truyền
Larel Vietnam
Thermocouple Transmitter, RS485 & 4-20 mA Outputs
Các chỉ số nhiệt độ, bộ điều khiển và bộ truyền
Larel Vietnam
Thermocouple Transmitter, Ethernet & 4-20 mA Outputs
Các chỉ số nhiệt độ, bộ điều khiển và bộ truyền
Larel Vietnam
RTD Transmitter, RS485 & 4-20 mA Outputs
Các chỉ số nhiệt độ, bộ điều khiển và bộ truyền
Larel Vietnam
RTD Transmitter, Ethernet & 4-20 mA Outputs
Các chỉ số nhiệt độ, bộ điều khiển và bộ truyền
Larel Vietnam
L40 Low-Cost Universal Analog Input Digital Meter
Các chỉ số nhiệt độ, bộ điều khiển và bộ truyền
Larel Vietnam
Laureate™ Ohmmeter for Resistance in Ohms   Laureate ™ Ohmmeter cho sức đề kháng trong Ohms Larel Vietnam
Pulse Input & Analog Totalizers Laureate Dual Channel Pulse-Input Totalizer, Model FR Đầu vào xung & Tổng số tương tự Larel Vietnam
Laureate Analog Input Totalizer, Model VF Đầu vào xung & Tổng số tương tự Larel Vietnam
Magna Series Large Digit Displays Đầu vào xung & Tổng số tương tự Larel Vietnam
Industrial Process Timers, Stopwatches, Pulse Width Meters, Duty Cycle Meters Laureate Stopwatch Meter Bộ hẹn giờ quy trình công nghiệp, Đồng hồ bấm giờ, Đồng hồ đo độ rộng xung, Máy đo chu kỳ nhiệm vụ Larel Vietnam
Laureate Time Interval Meter Bộ hẹn giờ quy trình công nghiệp, Đồng hồ bấm giờ, Đồng hồ đo độ rộng xung, Máy đo chu kỳ nhiệm vụ Larel Vietnam
Laureate Duty Cycle Meter Bộ hẹn giờ quy trình công nghiệp, Đồng hồ bấm giờ, Đồng hồ đo độ rộng xung, Máy đo chu kỳ nhiệm vụ Larel Vietnam
MAGNA Series Large Digit Clocks & Elapsed Timers Bộ hẹn giờ quy trình công nghiệp, Đồng hồ bấm giờ, Đồng hồ đo độ rộng xung, Máy đo chu kỳ nhiệm vụ Larel Vietnam
Digital Panel Meters for Position, Length, Angle & Speed Laureate Quadrature Position & Rate Meter, Model QD Máy đo bảng kỹ thuật số cho vị trí, chiều dài, góc và tốc độ Larel Vietnam
  Laureate Dual-Channel Pulse Totalizer, Model FR Máy đo bảng kỹ thuật số cho vị trí, chiều dài, góc và tốc độ Larel Vietnam
Laureate™ Rate Meter & Totalizer with Functions
A+B, A-B, AxB, A/B, A/B-1
Laureate Linear Displacement Meter, Model P Máy đo tốc độ & tổng số Laureate ™ với các chức năng
A + B, A-B, AxB, A / B, A / B-1 
Larel Vietnam
L40 Low-Cost, Universal Analog Input Digital Panel Meter   Máy đo bảng kỹ thuật số đầu vào tương tự phổ biến, chi phí thấp L40 Larel Vietnam
Remote & Large Digit Displays Laureate 6-digit Remote Displays Hiển thị chữ số lớn và từ xa Larel Vietnam
MAGNA Series Large Digit Remote Displays Hiển thị chữ số lớn và từ xa Larel Vietnam