Code Name   Brand
RV12 Regulator Bộ điều chỉnh áp suất khí gas Maxitrol Vietnam
RV12 Regulator   Maxitrol Vietnam
RV20C Regulator   Maxitrol Vietnam
RV47 Regulator   Maxitrol Vietnam
RV48 Regulator   Maxitrol Vietnam
RV48C Regulator   Maxitrol Vietnam
RV52 Gas Pressure Regulators Bộ điều chỉnh áp suất khí gas Maxitrol Vietnam
RV53 Gas Pressure Regulators   Maxitrol Vietnam
RV61 Gas Pressure Regulators   Maxitrol Vietnam
RV81 Gas Pressure Regulators   Maxitrol Vietnam
RV91 Gas Pressure Regulators   Maxitrol Vietnam
RV111 Gas Pressure Regulators   Maxitrol Vietnam
325-3 Regulator 325 series Bộ điều chỉnh áp suất khí gas dòng 325 Maxitrol Vietnam
325-5 Regulator 325 series   Maxitrol Vietnam
325-7A Regulator 325 series   Maxitrol Vietnam
325-9 Regulator 325 series   Maxitrol Vietnam
325-11  Regulator 325 series   Maxitrol Vietnam
325-7A Regulator 325 series   Maxitrol Vietnam
R400(S) R & RS Series regulators Bộ điều chỉnh áp suất khí gas dòng R & RS Maxitrol Vietnam
R500(S) R & RS Series regulators   Maxitrol Vietnam
R600(S) R & RS Series regulators   Maxitrol Vietnam
R400Z RZ Series and 210Z Series Reguator Bộ điều chỉnh áp suất khí gas dòng RZ & 210Z Maxitrol Vietnam
R500Z RZ Series and 210Z Series Reguator   Maxitrol Vietnam
R600Z RZ Series and 210Z Series Reguator   Maxitrol Vietnam
210DZ RZ Series and 210Z Series Reguator   Maxitrol Vietnam
210EZ RZ Series and 210Z Series Reguator   Maxitrol Vietnam
210GZ RZ Series and 210Z Series Reguator   Maxitrol Vietnam
210JZ RZ Series and 210Z Series Reguator   Maxitrol Vietnam
220D 220 Series Regulator Bộ điều chỉnh áp suất khí gas dòng 220  Maxitrol Vietnam
220E 221 Series Regulator   Maxitrol Vietnam
220G 222 Series Regulator   Maxitrol Vietnam
220J 223 Series Regulator   Maxitrol Vietnam
SR400 SR Series Reguator Bộ điều chỉnh áp suất khí gas dòng SR Maxitrol Vietnam
SR500 SR Series Reguator   Maxitrol Vietnam
SR600 SR Series Reguator   Maxitrol Vietnam
SR400-2* SR Series Reguator   Maxitrol Vietnam
M411 Modulating Valves Van điều khiển tuyến tính Maxitrol Vietnam
 M411H Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
M511 Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
M511H Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
M611 Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
 M611H Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
 M420 Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
MR212D Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
MR212E Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
MR212G Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
MR251D Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
MR251E Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
MR251G Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
MR410 Modulating Valves   Maxitrol Vietnam
MT1-9 Mixing Tubes   Maxitrol Vietnam
MT2-9 Mixing Tubes   Maxitrol Vietnam
MT1-12 Mixing Tubes   Maxitrol Vietnam
MT1-23 Mixing Tubes   Maxitrol Vietnam
MT1-28 Mixing Tubes   Maxitrol Vietnam
MT1-57 Mixing Tubes   Maxitrol Vietnam
Mt1-72 Mixing Tubes   Maxitrol Vietnam
SC11-B Signal Conditioners thiết bị điều khiển tín hiệu Maxitrol Vietnam
SC11-S Signal Conditioners   Maxitrol Vietnam
SC25S Signal Conditioners   Maxitrol Vietnam
SC30 Signal Conditioners   Maxitrol Vietnam
SC30-SM2 Signal Conditioners   Maxitrol Vietnam
SC40 Signal Conditioners   Maxitrol Vietnam
D-SC1 Signal Conditioners   Maxitrol Vietnam
EXA40 EXA valves Van EXA Maxitrol Vietnam
EXA50 EXA valves   Maxitrol Vietnam
EXA60 EXA valves   Maxitrol Vietnam
E42 EXA valves   Maxitrol Vietnam
E52 EXA valves   Maxitrol Vietnam
E62 EXA valves   Maxitrol Vietnam
GF40-44 Gas & Air Filters Bộ lọc khí và gas Maxitrol Vietnam
GF60-66 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF60-88 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF80-1010 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF80-1212 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF80-1616 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF40 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF60 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF80 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF1000MF40 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF1000MF50 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF1000MF65 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
GF1000F40 Gas & Air Filters   Maxitrol Vietnam
CV100 Gas Combination Controls Bộ điều khiển kết hợp khí gas Maxitrol Vietnam
CV200 Gas Combination Controls   Maxitrol Vietnam
CV300 Gas Combination Controls   Maxitrol Vietnam
BV250T-22 Ball Valves van bi Maxitrol Vietnam
BV250-33 Ball Valves   Maxitrol Vietnam
BV602-33 Ball Valves   Maxitrol Vietnam
BV250-44 Ball Valves   Maxitrol Vietnam
BV602-44 Ball Valves   Maxitrol Vietnam
BV250-1212 Ball Valves   Maxitrol Vietnam
BV250-1616 Ball Valves   Maxitrol Vietnam
BV250-2020 Ball Valves   Maxitrol Vietnam
BV250-2424 Ball Valves   Maxitrol Vietnam
R1211 Adjusting Screw Ốc hiệu chỉnh Maxitrol Vietnam
R2011 Adjusting Screw   Maxitrol Vietnam
R4811 Adjusting Screw   Maxitrol Vietnam
R5211 Adjusting Screw   Maxitrol Vietnam
R325C11 Adjusting Screw   Maxitrol Vietnam
R325E11 Adjusting Screw   Maxitrol Vietnam
R8111 Adjusting Screw   Maxitrol Vietnam
R9111 Adjusting Screw   Maxitrol Vietnam
R11111 Adjusting Screw   Maxitrol Vietnam
R13111 Adjusting Screw   Maxitrol Vietnam
KR1212 Seal Cap with Gasket Nút vòng đệm Maxitrol Vietnam
KR2012 Seal Cap with Gasket   Maxitrol Vietnam
KR4812 Seal Cap with Gasket   Maxitrol Vietnam
KR325C12 Seal Cap with Gasket   Maxitrol Vietnam
KR325E12 Seal Cap with Gasket   Maxitrol Vietnam
KR6112 Seal Cap with Gasket   Maxitrol Vietnam
KR8112 Seal Cap with Gasket   Maxitrol Vietnam
KMR212D2 3-Way Control Head Kits Bộ điều khiển Maxitrol Vietnam
KMR212D2-1 3-Way Control Head Kits   Maxitrol Vietnam
KMR212E2 3-Way Control Head Kits   Maxitrol Vietnam
KMR212E2-1 3-Way Control Head Kits   Maxitrol Vietnam
KME212G2 3-Way Control Head Kits   Maxitrol Vietnam
KMR212G2-1 3-Way Control Head Kits   Maxitrol Vietnam
KMR212J2 3-Way Control Head Kits   Maxitrol Vietnam
GV30 GV Series Gas Combination Control Systems Bộ điều khiển kết hợp khí gas dòng GV Maxitrol Vietnam
GV30A GV Series Gas Combination Control Systems   Maxitrol Vietnam
GV31 GV Series Gas Combination Control Systems   Maxitrol Vietnam
GV32 GV Series Gas Combination Control Systems   Maxitrol Vietnam
GV33 GV Series Gas Combination Control Systems   Maxitrol Vietnam
GV36 GV Series Gas Combination Control Systems   Maxitrol Vietnam
GS20HH6LCZ SENTRY GS Van GS Maxitrol Vietnam
GS20HT6ACZ SENTRY GS   Maxitrol Vietnam
GT20DIA SENTRY GT Van GT Maxitrol Vietnam
GT25DIA SENTRY GT   Maxitrol Vietnam
GT50II SENTRY GT   Maxitrol Vietnam