Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko  coating thickness meter  SWT-7000Ⅲ Sanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  SWT-7100ⅢSanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  SWT-7200ⅢSanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  SWT-7000ⅢF Sanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  SWT-7000ⅢN Sanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  SAMAC-Pro Sanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  SAMAC-FN Sanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter   SM-1500D Sanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  SAMAC-F Sanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  SP-1100D Sanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  Pro-1 Sanko Việt Nam, ANS HaNoi

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko coating thickness meter  Pro-2 Sanko Việt Nam, ANS HaNoi