Item Code Brand
Combustible Gas Detector - Máy dò khí dễ cháy XP-3110 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Combustible Gas Detector - Máy dò khí dễ cháy XP-3140 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Combustible Gas Detector - Máy dò khí dễ cháy XP-3160 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Multi-Gas Detector - Máy dò đa khí XA-4400II NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Gas Leak Detector - Thiết bị phát hiện rò khí XP-702III NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Personal Oxygen Monitor - Thiết bị kiểm soát Oxy XO-2200 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Digital Oxygen Indicator - Thiết bị hiển thị khí Oxy kỹ thuật số XO-326IIs NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Oxygen Indicator - Thiết bị hiển thị khí Oxy XP-3180 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Personal CO Monitor - Thiết bị hiển thị khí CO  XC-2200 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Personal H2S Monitor - Thiết bị hiển thị khí H2S XS-2200 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Semiconductor Gas Detector - Máy dò khí bán dẫn XPS-7 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Gas Leak Detector - Thiết bị phát hiện rò khí XP-703DIII NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Personal CO/O2 Monitor - Thiết bị kiểm soát CO/O2 XOC-2200 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Personal H2S/O2 Monitor - Thiết bị kiểm soát H2S/O2 XOS-2200 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Multi-Gas Detector - Máy dò đa khí XP-3118 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Multi-Gas Detector - Máy dò đa khí XP-302M NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Carbon Monoxide Detector - Máy dò khí CO XP-333IIA NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Real-time VOC monitor - Thiết bị hiển thị khí VOC theo thời gian thực XP-3120-V NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
HCFC Detector - Máy dò hợp chất khí HCFC XP-704III NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Portable VOC Analyzer - Máy phân tích khí hữu cơ VOC cầm tay XG-100V NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Grease Steel Dust Meter - Máy đo nồng độ bụi thép trong dầu mỡ SDM-72 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Oil Steel Dust Checker - Máy kiểm tra bụi thép trong dầu SDM-73 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Fixed Gas Detector (Diffusion Type) - Máy dò khí cố định (loại khuếch tán) KD-12 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Carbon Dioxide Detector - Máy dò khí CO2 KS-7R NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
CO indicator & Alarm - Thiết bị hiển thị và cảnh báo khí CO KS-7D NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Oxygen Indicator & Alarm - Thiết bị hiển thị và cảnh báo khí Oxy KS-7O NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
One-point Type Gas Alarm System - Hệ thống cảnh báo khí 1 đầu dò NV-100C NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
One-point Type Gas Alarm System - Hệ thống cảnh báo khí 1 đầu dò NV-100H NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
One-point Type Gas Alarm System - Hệ thống cảnh báo khí 1 đầu dò NV-100D NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
One-point Type Gas Alarm System - Hệ thống cảnh báo khí 1 đầu dò NV-100S NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
One-point Type Gas Alarm System - Hệ thống cảnh báo khí 1 đầu dò NV-100M NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Desktop Type Gas Detector - Máy dò khí có màn hình hiển thị PGD-120 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Multi-point Type Gas Alarm System - Hệ thống cảnh báo khí nhiều đầu dò UV-810 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Multi-point Type Gas Alarm System - Hệ thống cảnh báo khí nhiều đầu dò NV-500 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Simple Multi-point Type Gas Alarm System- Hệ thống cảnh báo khí nhiều đầu dò đơn giản B-770 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Indicator Unit / Alarm Unit - Thiết bị báo hiệu/cảnh báo V3 series NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Fixed Gas Detector (Extractive Type) - Máy dò khí cố định (loại chiết) PD-12 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Semiconductor Gas Detector - Máy dò khí bán dẫn PS-7 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Fixed Gas Detector (Diffusion Type) - Máy dò khí cố định (loại khuếch tán) KD-14 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Fixed Gas Detector (Extractive Type) - Máy dò khí cố định (loại chiết) PD-14 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Gas Detector - Máy dò khí KD-2A/KD-3A NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Gas Detector - Máy dò khí KD-5A/KD-5B NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Gas Detector - Máy dò khí PE-2CC/PE-2DC NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Gas Detector - Máy dò khí KS-2D/KS-2O NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Gas Detector - Máy dò khí PS-2OP/PS-2OE NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Abnormal Temperature Detection System - Hệ thống phát hiện nhiệt độ bất thường ESM-100/NC-80/NC-100/NC-120 CAN-NETSU-KUN NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Multi-point Type Odor Monitor - Thiết bị kiểm soát mùi đa điểm V-819 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Odor Level Indicator - Thiết bị đo mức độ mùi XP-329IIIR NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD
Formaldehyde Detector - Máy dò khí độc Formaldehyd XP-308B NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD