Name of producer Model Brand
Burner (sản phẩm dầu đốt)   Hodaka Vietnam
Mighty gas / switch only / Mighty (Khí Mighty / chỉ chuyển đổi / Mighty) MG.MKG Hodaka Vietnam
Mighty oil / Mighty (Dầu Mighty/ Mighty) MK.MB.MC Hodaka Vietnam
Combustor gas / switching only / Combustor (Khí đốt / chỉ chuyển đổi / buồng đốt) CG, CKG Hodaka Vietnam
Combustor oil / Combustor (dầu đốt/ buồng đốt) CK, CB, CC Hodaka Vietnam
Nozzle (vòi phun)   Hodaka Vietnam
Nozzle (Single) / Simplex Nozzle   (vòi phun đơn) SS Semi-Solid Hodaka Vietnam
B Solid Hodaka Vietnam
P Solid Hodaka Vietnam
H Hallow Hodaka Vietnam
LC Semi-Solid Large Capacity Hodaka Vietnam
Return flow nozzle (By-Pass nozzle) (vòi phun chuyển đổi) BPS / KF2 for small to medium capacity (công suất nhỏ đến trung bình) Hodaka Vietnam
W1 / W2 for large capacity (công suất lớn) Hodaka Vietnam
Art152 for very large capacity (công suất cực lớn) Hodaka Vietnam
Nozzle adapter (Bộ chuyển đổi vòi phun) NA Hodaka Vietnam
Boiler burner parts (Bộ phận lò hơi)   Hodaka Vietnam
Oil strainer (Lọc dầu) OFN series Hodaka Vietnam
Transformer ZTJ / Ignition transformer (biến áp đánh lửa) ZTJ series Hodaka Vietnam
Control motor (Động cơ điều khiển) LK-300 series Hodaka Vietnam
LK-400 series Hodaka Vietnam