Kind of Products  Product - English Name Code Series   Code
Compression Wave 0º Probes
Đầu dò sự biến dạng sóng 
Single Crystal Compression Wave 0° Probes
Đầu dò độ sóng biến dạng của tinh thể đơn
SCSF   SCSF10-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCSF10-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCSF10-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCSF24-1(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCSF24-2(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCSF24-4(L)
SCHF JB Inspection Systems - Vietnam  SCHF10-10(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCHF10-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCHF10-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCHF10-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCHF20-1(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCHF20-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCHF20-2(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCHF20-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCHF20-5(ML)
SC JB Inspection Systems - Vietnam  SC10-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC10-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC10-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC10-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC10-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC10-5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC20-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC20-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC20-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC20-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC20-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SC20-5(S)
SCLP JB Inspection Systems - Vietnam  SCLP10-2.5(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCLP10-4(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCLP10-5(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCLP20-2.5(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCLP20-5(MD)
SMSC JB Inspection Systems - Vietnam  SMSC5-10(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  SMSC6-5(MD)
SCDL JB Inspection Systems - Vietnam  SCDL6-10(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  SCDL6-5(MD)
Twin Crystal Compression Wave 0° Probes
Đầu dò độ sóng tinh thể đôi
TCSF JB Inspection Systems - Vietnam  TCSF10-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCSF10-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCSF10-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCSF24-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCSF24-2o(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCSF24-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCSF24-4o(ML)
TC JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-10(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-10(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-4(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-5(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC10-5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC15-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC15-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC15-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC15-5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC20-1o(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC20-1o(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC20-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC20-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC20-2o(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC20-2o(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC20-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TC20-5(S)
TCE JB Inspection Systems - Vietnam  TCE10-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE10-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE10-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE10-5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE15-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE15-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE15-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE15-5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE20-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE20-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE20-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TCE20-5(S)
MTC JB Inspection Systems - Vietnam  MTC10-5
SMTC JB Inspection Systems - Vietnam  SMTC5-10(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  SMTC5-10(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SMTC5-5(BNC)
JB Inspection Systems - Vietnam  SMTC5-5(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  SMTC5-5(ML)
DTC JB Inspection Systems - Vietnam  DTC10-5
TCLP JB Inspection Systems - Vietnam  TCLP5-5
Angle Beam Probes
Đầu dò góc 
Single Crystal Angle Beam Probes
Đầu dò góc tinh thể đơn 
SS JB Inspection Systems - Vietnam  SS38-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS38-2(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS38-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS38-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS45-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS45-2(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS45-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS45-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS45-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS60-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS60-2(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS60-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS60-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS70-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS70-2(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS70-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS70-4(S)
SSHP JB Inspection Systems - Vietnam  SS70-4HP(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS70-4HP(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS80-10HP(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS80-2HP(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS80-4HP(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS80-5HP(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS90-2HP(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  SS90-4HP(S)
MWS JB Inspection Systems - Vietnam  MWS35-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS35-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS45-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS45-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS60-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS60-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS70-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS70-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS80-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS80-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS90-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWS90-4(ML)
LSS JB Inspection Systems - Vietnam  LSS38-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  LSS38-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  LSS45-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  LSS45-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  LSS60-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  LSS60-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  LSS70-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  LSS70-4(ML)
XLSS JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS38-1(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS38-2(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS38-4(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS45-1(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS45-2(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS45-4(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS60-1(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS60-2(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS60-4(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS70-1(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS70-2(L)
JB Inspection Systems - Vietnam  XLSS70-4(L)
MSS JB Inspection Systems - Vietnam  MSS38-10(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS38-10(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS38-5(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS38-5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS45-10(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS45-10(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS45-5(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS45-5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS60-10(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS60-10(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS60-5(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS60-5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS70-10(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS70-10(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS70-5(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  MSS70-5(S)
SMSS JB Inspection Systems - Vietnam  SMSS(all angles)
MMSS JB Inspection Systems - Vietnam  MMSS(all angles)
SWS JB Inspection Systems - Vietnam  SWS45-4
JB Inspection Systems - Vietnam  SWS60-4
JB Inspection Systems - Vietnam  SWS70-4
Twin Crystal Angle Beam Probes
Đầu dò góc tinh thể đôi
TS JB Inspection Systems - Vietnam  TS38-2(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS38-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS45-2(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS45-4(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS45-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS60-2(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS60-4(MD)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS60-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS70-2(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS70-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  TS77-4(S)
MWT JB Inspection Systems - Vietnam  MWT38-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWT38-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWT45-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWT45-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWT60-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWT60-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWT70-2(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  MWT70-4(ML)
LTS JB Inspection Systems - Vietnam  LTS38-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  LTS38-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  LTS70-5(ML)
BTP JB Inspection Systems - Vietnam  BTP70-5(L)
High Temperature Probes
Đầu dò nhiệt độ cao
Single Crystal Angle Beam Probes – High Temperature
Đầu dò góc tinh thể đơn - Nhiệt độ cao
HSS JB Inspection Systems - Vietnam  HSS45-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HSS45-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  HSS60-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HSS60-4(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  HSS70-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HSS70-4(S)
HMWS JB Inspection Systems - Vietnam  HMWS45-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HMWS60-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HMWS70-4(ML)
Twin Crystal Angle Beam Probes – High Temperature
Đầu dò góc tinh thể đôi - Nhiệt độ cao
HMWT JB Inspection Systems - Vietnam  HMWT45-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HMWT60-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HMWT70-4(ML)
Twin Crystal Compression Wave 0° Probes – High Temperature
Đầu dò độ biến dạng sóng của tinh thể - Nhiệt độ cao
HTC JB Inspection Systems - Vietnam  HTC10-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  HTC10-2.5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HTC10-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HTC10-5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  HTC10-5(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  HTC20-2.5(S)
JB Inspection Systems - Vietnam  HTC20-5
HTCSF JB Inspection Systems - Vietnam  HTCSF10-2
JB Inspection Systems - Vietnam  HTCSF10-4
JB Inspection Systems - Vietnam  HTCSF10-5(ML)
HSMTC JB Inspection Systems - Vietnam  HSMTC5-5(L)
Thickness Meter Probe – High Temperature
Đầu dò độ dày - Nhiệt độ cao
DA10-5HT JB Inspection Systems - Vietnam  DA10-5HT(ML)
Special Build Probes
Đầu dò được thiết kế riêng
Special Angle Compression Probes (Longitudinal Wave)
Đầu dò góc tinh thể đặc biệt - Độ sóng theo chiều dọc
SAC JB Inspection Systems - Vietnam  SAC45-4
JB Inspection Systems - Vietnam  SAC60-4
JB Inspection Systems - Vietnam  SAC70-4
MTAC JB Inspection Systems - Vietnam  MTAC45
JB Inspection Systems - Vietnam  MTAC60
JB Inspection Systems - Vietnam  MTAC70
TAC JB Inspection Systems - Vietnam  TAC45-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TAC60-4(ML)
JB Inspection Systems - Vietnam  TAC70-4(ML)
LTAC JB Inspection Systems - Vietnam  LTAC45-2
JB Inspection Systems - Vietnam  LTAC60-2
JB Inspection Systems - Vietnam  LTAC70-2
Underwater Probes
Đầu dò dưới mực nước biển
UWTC JB Inspection Systems - Vietnam  UWTC10-5
JB Inspection Systems - Vietnam  UWTC20-2
JB Inspection Systems - Vietnam  UWTC20-2.5
UWSS JB Inspection Systems - Vietnam  UWSS45-4
JB Inspection Systems - Vietnam  UWSS60-4
JB Inspection Systems - Vietnam  UWSS70-4
UWTS JB Inspection Systems - Vietnam  UWTS38
JB Inspection Systems - Vietnam  UWTS45
JB Inspection Systems - Vietnam  UWTS60
JB Inspection Systems - Vietnam  UWTS70
Creep Wave Probes
Đầu dò làn sóng
MCW JB Inspection Systems - Vietnam  MCW4
CW JB Inspection Systems - Vietnam  CW2
JB Inspection Systems - Vietnam  CW4
LCW JB Inspection Systems - Vietnam  LCW2
JB Inspection Systems - Vietnam  LCW4
Plate Tester Probes PT1 JB Inspection Systems - Vietnam  PT1Plate Tester Probe 20mm 2MHz with Subvis
JB Inspection Systems - Vietnam  PT1
Thickness Meter Probes
Đầu dò độ dày 
DA10-5 JB Inspection Systems - Vietnam  DA10-5(DMA)
DA20-2 JB Inspection Systems - Vietnam  DA20-2(ML)
DA310-5 JB Inspection Systems - Vietnam  DA310-5(ML)
DA310-5 JB Inspection Systems - Vietnam  TCLP5-10(DA312)
TCLP5-10 JB Inspection Systems - Vietnam  TCLP5-10(MD)(DA312)
TCLP5-10 JB Inspection Systems - Vietnam  TCLP5-10(S)(DA312)
DA312 JB Inspection Systems - Vietnam  TMP-1 comparagauge
TMP JB Inspection Systems - Vietnam  T-MikeTMP