LIST CODE SELF-OPERATED REGULATORS SAMSON

Web

 

 

Link:  https://www.samsongroup.com/en/

Models

Tên sản phẩm

Tên TV

Hãng

2357-1 - DIN

Pressure reducing valve 

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2357-11 - DIN

Pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure regulator, Bộ điều chỉnh áp suất Samson

2357-2 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2357-21 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2357-3 - DIN

Pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure regulator, Bộ điều chỉnh áp suất Samson

2432/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2432/2430/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2432/2439 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2432/2439/2430 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2488 - DIN

Flow regulator

Bộ điều chỉnh dòng chảy

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow regulator, Bộ điều chỉnh dòng chảy Samson

2488 N - DIN

Flow regulator

Bộ điều chỉnh dòng chảy

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow regulator, Bộ điều chỉnh dòng chảy Samson

2431/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2431/2430/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2431/2439 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2431/2439/2430 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2433/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2433/2430/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2433/2439 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2433/2439/2430 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2436/2403 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2436/2430/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2436/2439 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2436/2439/2430 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

43-8 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

43-8 N - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

44-0 B - ANSI

Steam pressure reducing valve

Van giảm áp suất hơi

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Steam pressure reducing valve, Van giảm áp suất hơi Samson

44-0 B - DIN

Steam pressure reducing valve

Van giảm áp suất hơi

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Steam pressure reducing valve, Van giảm áp suất hơi Samson

44-1 B - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

44-1 B - ANSI

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

44-6 B - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

44-6 B - ANSI

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

45-9 - DIN

Flow regulator

Bộ điều chỉnh dòng chảy

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow regulator, Bộ điều chỉnh dòng chảy Samson

46-6 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

46-7 - DIN

Flow and differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow and differential pressure regulator, Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch Samson

2333 - ANSI

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2333 - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2405 - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2405 - ANSI

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2422/2424 - ANSI

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2422/2424 - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

4 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

4 - ANSI

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

45-2 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

45-4 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

1 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

1 - ANSI

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

2435/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2435/2430/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2435/2439 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2435/2439/2430 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2469/2430 - DIN

Flow and temperature regulator

Bộ điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow and temperature regulator, Bộ điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ Samson

2469/2430/2403 - DIN

Flow and temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow and temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2469/2430/2439 - DIN

Flow and temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ và bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow and temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ và bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2489 - DIN

Flow regulator 

Bộ điều chỉnh dòng chảy

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow regulator, Bộ điều chỉnh dòng chảy Samson

43-5 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

44-7 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

47-1 - DIN

Flow and differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow and differential pressure regulator, Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch Samson

47-5 - DIN

Flow and differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow and differential pressure regulator, Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch Samson

2111/2212 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2335 - ANSI

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2335 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2404-1 - ANSI

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2404-1 - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2404-2 - ANSI

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2404-2 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2406 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2422/2212 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2422/2425 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2422/2425 - ANSI

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2437/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2437/2430/2403 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2437/2439 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2437/2439/2430 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

43-7 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

44-4 - DIN

Safety excess pressure valve

Van quá áp an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety excess pressure valve, Van quá áp an toàn Samson

45-6 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

2371-00 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2371-00 - ANSI

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2371-01 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2371-01 - ANSI

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2371-10 - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2371-10 - ANSI

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2371-11 - ANSI

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2371-11 - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van ngắt an toàn Samson

33-1 - DIN

Safety shut-off valve

Van ngắt an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety shut-off valve, Van giảm áp Samson

33-7 - DIN

Safety excess pressure valve

Van quá áp an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety excess pressure valve, Van quá áp an toàn Samson

36-8 - DIN

Safety excess pressure valve

Van quá áp an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety excess pressure valve, Van quá áp an toàn Samson

44-2 - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

9 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

9 - ANSI

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

1 N - DIN

Strainer

Bộ lọc

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Strainer, Bộ lọc Samson

1 NI - DIN

Strainer

Bộ lọc

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Strainer, Bộ lọc Samson

2 N - DIN

Strainer

Bộ lọc

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Strainer, Bộ lọc Samson

2 NI - DIN

Strainer

Bộ lọc

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Strainer, Bộ lọc Samson

2111/2213 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2111/2231/2212 - DIN

Temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2111/2231/2212/2401 - DIN

Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất Samson

2111/2231/2213 - DIN

Temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2111/2232/2212 - DIN

Temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2111/2232/2212/2401 - DIN

Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất Samson

2111/2232/2213 - DIN

Temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2111/2234/2212 - DIN

Temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2111/2234/2212/2401 - DIN

Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất Samson

2111/2234/2213 - DIN

Temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2111/2401 - DIN

Pressure limiter

Bộ giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure limiter, Bộ giới hạn áp suất Samson

2119/2212 - DIN

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter, Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2119/2213 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2119/2231/2212 - DIN

Temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2119/2231/2212/2401 - DIN

 Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất Samson

2119/2231/2213 - DIN

Temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2119/2232/2212 - DIN

Temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2119/2232/2212/2401 - DIN

Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất Samson

2119/2232/2213 - DIN

Temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2119/2234/2212 - DIN

Temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2119/2234/2212/2401 - DIN

Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất Samson

2119/2234/2213 - DIN

Temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2119/2401 - DIN

Pressure limiter

Bộ giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure limiter, Bộ giới hạn áp suất Samson

2334 - DIN

Regulator

Bộ điều chỉnh

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Regulator,Bộ điều chỉnh Samson

2373 - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

2375 - DIN

Excess pressure valve 

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

2422/2213 - DIN

Safety temperature monitor

Bộ giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor, Bộ giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2422/2231/2212 - DIN

Temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2422/2231/2212/2401 - DIN

Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất Samson

2422/2231/2213 - DIN

Temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2422/2232/2212 - DIN

Temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2422/2232/2212/2401 - DIN

Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất Samson

2422/2232/2213 - DIN

Temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2422/2234/2212 - DIN

Temperature regulator and safety temperature limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

2422/2234/2212/2401 - DIN

Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter

Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, safety temperature limiter, and pressure limiter, Bộ điều chỉnh nhiệt độ,giới hạn nhiệt độ an toàn và giới hạn áp suất Samson

2422/2234/2213 - DIN

Temperature regulator and safety temperature monitor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator and safety temperature monitor, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và giám sát nhiệt độ an toàn Samson

2422/2401 - DIN

Pressure limiter

Bộ giới hạn áp suất

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure limiter, Bộ giới hạn áp suất Samson

41-23 - ANSI

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

41-23 - DIN

Pressure reducing valve

Van giảm áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pressure reducing valve, Van giảm áp Samson

41-73 - ANSI

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

41-73 - DIN

Excess pressure valve

Van quá áp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Excess pressure valve, Van quá áp Samson

42-10 RS - ANSI

Check valve

Van kiểm tra

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Check valve, Van kiểm tra Samson

42-10 RS - DIN

Check valve

Van kiểm tra

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Check valve, Van kiểm tra Samson

42-20 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-20 - ANSI

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-24 - ANSI

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-24 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-24 DoT - DIN

Differential pressure and temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure and temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất chênh lệch Samson

42-25 - ANSI

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-25 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-28 - DIN

Differential pressure regulator 

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-28 - ANSI

Differential pressure regulator 

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-28 DoT - DIN

Differential pressure and temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure and temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất chênh lệch Samson

42-34 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-34 DoT - DIN

Differential pressure and temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure and temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất chênh lệch Samson

42-36 - DIN

Flow regulator

Bộ điều chỉnh dòng chảy

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow regulator, Bộ điều chỉnh dòng chảy Samson

42-36 - ANSI

Flow regulator

Bộ điều chỉnh dòng chảy

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow regulator, Bộ điều chỉnh dòng chảy Samson

42-36 DoT - DIN

Flow and temperature regulator

Bộ điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow and temperature regulator, Bộ điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ Samson

42-36 DoT E - DIN

Flow regulator

Bộ điều chỉnh dòng chảy

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow regulator, Bộ điều chỉnh dòng chảy Samson

42-36 E - DIN

Self-operated regulator and electric actuator

Bộ điều chỉnh tự vận hành và thiết bị truyền động điện

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Self-operated regulator and electric actuator, Bộ điều chỉnh tự vận hành và thiết bị truyền động điện Samson

42-37 - DIN

Flow and differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow and differential pressure regulator, Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch Samson

42-37 DoT - DIN

Differential pressure, flow, and temperature regulator

Bộ điều chỉnh chênh lệch áp suất, lưu lượng và nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure, flow, and temperature regulator, Bộ điều chỉnh chênh lệch áp suất, lưu lượng và nhiệt độ Samson

42-38 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

42-38 DoT - DIN

Differential pressure and temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure and temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất chênh lệch Samson

42-39 - DIN

Flow and differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Flow and differential pressure regulator, Bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất chênh lệch Samson

42-39 DoT - DIN

Differential pressure, flow, and temperature regulator

Bộ điều chỉnh chênh lệch áp suất, lưu lượng và nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure, flow, and temperature regulator, Bộ điều chỉnh chênh lệch áp suất, lưu lượng và nhiệt độ Samson

43-1 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

43-1 - ANSI

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

43-2 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

43-2 - ANSI

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

43-2 N - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

43-3 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

43-6 - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

44-3 - DIN

Safety Shut-off Valve

Van ngắt an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety Shut-off Valve, Van ngắt an toàn Samson

44-9 - DIN

Safety Shut-off Valve

Van ngắt an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety Shut-off Valve, Van ngắt an toàn Samson

45-1 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

45-1 N - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

45-3 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

45-3 N - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

46-5 - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

46-5 N - DIN

Differential pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure regulators, Bộ điều chỉnh áp suất chênh lệch Samson

4u - ANSI

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

4u - DIN

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator, Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255