SD1 Switch disconnectors
16÷63A UL508
Thiết bị đóng ngắt 16÷63A UL508 Technoelectric Vietnam
SD2 Switch disconnectors
63÷125A UL508
Thiết bị đóng ngắt 63÷125A UL508 Technoelectric Vietnam
SD3 Switch disconnectors
125÷160A 
Thiết bị đóng ngắt 125÷160A  Technoelectric Vietnam
VCP Switch disconnectors
32÷3150A
Thiết bị đóng ngắt 32÷3150 Technoelectric Vietnam
EOP Horizontal switch disconnectors
32÷1250A 
Thiết bị đóng ngắt nằm ngang 32÷1250A  Technoelectric Vietnam
ESP Two layers switch disconnectors
32÷1250A
Thiết bị đóng ngắt hai tầng 32÷1250A Technoelectric Vietnam
ECP Vertical switch disconnectors
315÷3150A
Thiết bị đóng ngắt theo chiều dọc 315÷3150A Technoelectric Vietnam
VCP-PBA Switch disconnectors
400÷2000A
Thiết bị đóng ngắt 400÷2000A  Technoelectric Vietnam
VCP-F MS Switch disconnectors
160÷3150A
Thiết bị đóng ngắt 160÷315A  Technoelectric Vietnam
GT Switch disconnectors
800÷4000A
Thiết bị đóng ngắt 800÷4000A  Technoelectric Vietnam
GTF Switch disconnectors fuse
630÷1250A
Cầu chì  630÷1250A Technoelectric Vietnam
VCF Switch disconnectors fuses
32÷800A
Cầu chì 32÷800A Technoelectric Vietnam
VCFu Switch disconnectors fuses
ultra rapid 40÷500A
Cầu chì đóng  40÷500A Technoelectric Vietnam
VFC-AL Switch disconnectors with side connections fuses
125÷630A
Thiết bị đóng ngắt  125÷630A Technoelectric Vietnam
VCF-BA Switch disconnectors fuses with tripping device 250÷800A Cầu chì với bộ nhả khớp 250÷800A Technoelectric Vietnam
VCF-MS Switch disconnectors motorized with fuse 200÷800A Thiết bị đóng ngắt cơ giới có cầu chì 200÷800A Technoelectric Vietnam
VCF-EO Switch disconnectors 6-8 horizontal poles with
fuses 32÷800A
Cầu chì 32÷800A Technoelectric Vietnam
SD Manual change-over switches 16÷125A Công tắc chuyển đổi thủ công 16÷125A Technoelectric Vietnam
VC Manual change-over switches 32÷3150A Công tắc chuyển đổi thủ công 32÷3150A Technoelectric Vietnam
GT Manual change-over switches 3150÷4000A Công tắc chuyển đổi thủ công 3150÷4000A Technoelectric Vietnam
C S2 MSX-Y-1 Motorized change-over switches 160÷315A Công tắc chuyển đổi  cơ giới 3150÷4000A Technoelectric Vietnam
C S MS-X-Y Motorized change-over switches 315÷3150A Công tắc chuyển đổi  cơ giới315÷3150A Technoelectric Vietnam
GT MS Motorized change-over switches 4000A Công tắc chuyển đổi  cơ giới 4000A Technoelectric Vietnam
CO MS Horizontal motorized change-over switches
630÷3150A
Công tắc chuyển đổi  630÷3150A Technoelectric Vietnam
TMC Controller of switching  monitors and switching
network-group
Bộ điều khiển chuyển đổi Technoelectric Vietnam
SD SD Sheet Steel enclosure -Safety switches
16 ÷ 160A
Công tắc an toàn 16 ÷ 160A (hộp thép SD) Technoelectric Vietnam
SD SD Plastic enclosure- Safety switches
16 ÷ 160A
Công tắc an toàn 16 ÷ 160A ( hộp nhựa SD) Technoelectric Vietnam
VC VC Sheet Steel enclossure -Safety switches with and without fuse 32 ÷ 1250A Công tắc an toàn 32 ÷ 1250A(vỏ hộp thép) Technoelectric Vietnam
VC VC Plastic enclosure                                                                        Safety switches with and without fuse 32 ÷ 1250A Công tắc an toàn  32 ÷ 1250A(vỏ hộp nhựa) Technoelectric Vietnam
MF SF6 medium voltage circuit breaker Bộ ngắt điện trung thế SF6 Technoelectric Vietnam+A15B34A16A12:D32