Đại lý phân phối hãng Watanabe tại Vietnam,Watanabe Vietnam,Distributors (Current Loop Supply)

WVP-DBA

Distributor
(Current loop supply、non-isolated) Watanabe

Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe

Watanabe Vietnam

WVP-DBR 

Distributor with extraction of square root (Current loop supply、non-isolated) Watanabe

Bộ phân phối có chiết xuất căn bậc hai (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại 、 không bị cô lập) Watanabe

Watanabe Vietnam

WVP-DBZ

Distributor (Current loop supply) Watanabe

Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe

Watanabe Vietnam

WVP-DBT

Distributor (Current loop supply) Watanabe

Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-DB

Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe

Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-DBZ

Distributor (Current loop supply) Watanabe

Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-DBZW 

2-output distributor(Current loop supply) Watanabe

Bộ phân phối 2 đầu ra (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe

Watanabe Vietnam

TZ-5LA 

Distributor (Current loop supply) Watanabe

Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe

Watanabe Vietnam

TW-1L

Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe

Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe

Watanabe Vietnam

TH-1L

Distributor (Current loop supply)  Watanabe

Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe

Watanabe Vietnam

Temperature Converters

 

Watanabe Vietnam

WSP-THS

Thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WSP-THW

2-output thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện 2 đầu ra (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WSP-RTS

RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WSP-RTW

2-output RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD 2 đầu ra (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WGP-□C

Thermocouple temperature converter
(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện
(Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WGP-KA

Thermocouple temperature converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe

Watanabe Vietnam

WGP-PAD 

RTD temperature converter(Response time:25ms、non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms 、 không bị cô lập) Watanabe

Watanabe Vietnam

WGP-PC/PCS

RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-PC/PCS

RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-PB/PBS

RTD temperature converter(Response time:200ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-□C

Thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-□B 

Thermocouple temperature converter(Response time:200ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

TZ-1AA/5AA

RTD temperature converter Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD Watanabe

Watanabe Vietnam

TZ-1CA/5CA

Thermocouple temperature converter Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện Watanabe

Watanabe Vietnam

TW-1C 

Temperature converter Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ Watanabe

Watanabe Vietnam

TW-2C

2-output emperature converter Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ 2 đầu ra Watanabe

Watanabe Vietnam

TH-2C/5C

Thermocouple temperature converter Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện Watanabe

Watanabe Vietnam

TH-2A/5A

RTD temperature converter Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD Watanabe

Watanabe Vietnam

TH-1C

Temperature converter Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ Watanabe

Watanabe Vietnam

TF-6C

Thermocouple RS-485/isolation converter Watanabe

Bộ chuyển đổi RS-485 / cặp nhiệt điện cách ly Watanabe

Watanabe Vietnam

TF-6A

 RTD temperature RS-485/isolation converter Watanabe

Bộ chuyển đổi RS-485 / cách ly nhiệt độ RTD Watanabe

Watanabe Vietnam

Sensor Signal Converters

 

Watanabe Vietnam

WSP-MS

Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WSP-MSW

2-output potentiometer converter Watanabe

Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra Watanabe

Watanabe Vietnam

WSP-TGS

Tachogenerator converter Watanabe

Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe

Watanabe Vietnam

WSP-TGW 

2-output tachogenerator converter Watanabe

Bộ chuyển đổi máy phát tốc độ 2 đầu ra Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-DC

DC converter(non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-LCS

Load cell converter Watanabe

Công cụ chuyển đổi cảm biến lực Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-MP

Potentiometer converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-MZ

Potentiometer converter(Response time:200ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms)Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-MS

Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe

Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-MSW

2-output potentiometer converter Watanabe

Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-RDD

Resistance to DC converter(non-isolated) Watanabe

Trở kháng với bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-RDS

 Resistance to DC converter Watanabe

Trở kháng với bộ chuyển đổi DC  Watanabe

Watanabe Vietnam

WAP-TGS

Tachogenerator converter Watanabe

Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe

Watanabe Vietnam

TZ-1BA/5BA

Potentiometer converter Watanabe

Bộ chuyển đổi chiết áp Watanabe

Watanabe Vietnam

TW-3S

Load cell converter Watanabe

Công cụ chuyển đổi cảm biến lực Watanabe

Watanabe Vietnam

TW-2B

2-output potentiometer converter Watanabe

Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra Watanabe

Watanabe Vietnam

=====================================================

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Watanabe tại Vietnam 

 Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm thông tin về các thương hiệu khác.