Đại lý phân phối hãng Watanabe tại Vietnam,Watanabe Vietnam,Pulse / Frequency Converters

WSP-FVW

2-output pulse to DC converter Watanabe

Bộ chuyển đổi xung 2 đầu ra sang DC Watanabe 

Watanabe Vietnam

SP-VF

DC to pulse converter Watanabe

Bộ chuyển đổi DC sang xung Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-FZ

2-output pulse isolator Watanabe

Bộ cách ly xung 2 đầu ra Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-FD

Pulse divider Watanabe

Bộ chia xung Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-FR 

Pluse rate divider Watanabe

Bộ chia tốc độ xung Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-FV

Pulse to DC converter Watanabe

Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-VF/VS

DC to pulse converter Watanabe

Bộ chuyển đổi DC sang xung Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-VFD

2-output DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe

Bộ chuyển đổi DC sang xung 2 đầu ra (loại cài đặt tần số) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-FZH

Pulse isolator(Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe

Bộ cách ly xung (Độ bền điện môi 2000Vac) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-FDH

Pulse divider Watanabe

Bộ chia xung Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-FRH

Pluse rate divider(Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe

Bộ chia tốc độ xung (Độ bền điện môi 2000 Vac) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-FZC

Pulse isolator(Dielectric strength of 1500Vac) Watanabe

Bộ cách ly xung (Cường độ điện môi 1500Vac) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-FRC 

Pluse rate divider(Dielectric strength of 1500Vac) Watanabe

Bộ chia tốc độ xung (Độ bền điện môi 1500Vac) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-FV

Pulse to DC converter(Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe

Bộ chuyển đổi xung sang DC (Cường độ điện môi 2000Vac)Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-FVC

Pulse to DC converter(Dielectric strength of 1500Vac) Watanabe

Bộ chuyển đổi xung sang DC (Cường độ điện môi 1500Vac) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-VFD

DC to pulse converter
(frequency setting type、Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe

Bộ chuyển đổi DC sang xung
(loại cài đặt tần số 、 Độ bền điện môi 2000Vac) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-VFS

DC to pulse converter
(frequency setting type、Dielectric strength of 2000Vac、with shutdown function) Watanabe

Bộ chuyển đổi DC sang xung
(loại cài đặt tần số 、 Độ bền điện môi 2000Vac 、 với chức năng tắt máy) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-VFC

DC to pulse converter
(frequency setting type、Dielectric strength of 2000Vac、with shutdown function) Watanabe

Bộ chuyển đổi DC sang xung
(loại cài đặt tần số 、 Độ bền điện môi 2000Vac 、 với chức năng tắt máy) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-VFW

2-output DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe

Bộ chuyển đổi DC sang xung 2 đầu ra (loại cài đặt tần số) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-FZH

Pulse isolator Watanabe

Bộ cách ly xung Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-FDH

Pulse divider Watanabe

Bộ chia xung Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-FRH 

Pluse rate divider Watanabe

Bộ chia tốc độ xung Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-FV

Pulse to DC converter Watanabe

Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-FVD

2-output pulse to DC converter(with a distributor) Watanabe

Bộ chuyển đổi xung 2 đầu ra sang DC (với bộ phân phối) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-PVC

Pulse accumulation to DC converter(Pulse accumulator) Watanabe

Tích lũy xung sang bộ chuyển đổi DC (Bộ tích lũy xung) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-PVH

Pulse accumulation to DC converter(Pulse accumulator) Watanabe

Tích lũy xung sang bộ chuyển đổi DC (Bộ tích lũy xung) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-FVI 

2-phase pulse to DC converter(for rotary encoder) Watanabe

Bộ chuyển đổi xung 2 pha sang DC (cho bộ mã hóa quay) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-VFD

DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe

Bộ chuyển đổi DC sang xung (loại cài đặt tần số) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-VFW

2-output DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe

Bộ chuyển đổi DC sang xung 2 đầu ra (loại cài đặt tần số) Watanabe 

Watanabe Vietnam

TW-3K

Pulse to DC converter Watanabe

Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe 

Watanabe Vietnam

 

 

 

Watanabe Vietnam

 

 

 

Watanabe Vietnam

Alarm Setters

 

Watanabe Vietnam

WSP-HP

Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe

Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-HL

Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe

Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-NHP

Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe

Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-NHL

Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe

Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-HP

Alarm setter for 1-point setting Watanabe

Bộ thiết lập báo động cho cài đặt 1 điểm Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-HL

Alarm setter for 2-point setting Watanabe

Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-NHP

Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe

Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-NHL

Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe

Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-NHP

Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe

bộ định vị larm cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-NHL

Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe

Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 

Watanabe Vietnam

TW-3RA

Alarm setter for 2-point setting(with a LED display) Watanabe

Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LED) Watanabe 

Watanabe Vietnam

Computation Modules

 

Watanabe Vietnam

WSP-UL

Linearizer Watanabe

Bộ chuyển đổi tuyến tính nội suy Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-RS

Square root extractor Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra tỷ lệ với căn bậc hai của tín hiệu đầu vào Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-ABS 

Absolute value output converter Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị tuyệt đối Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-ARS

Mean Value Output Converter Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trung bình Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-ADS

Adder Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe 

Watanabe Vietnam

=====================================================

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Watanabe tại Vietnam 

 Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm thông tin về các thương hiệu khác.