Đại lý phân phối hãng Watanabe tại Vietnam,Watanabe Vietnam,Function Modules

WSP-SBS

Subtractor Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-MLS

Multiplier Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-DIS

Divider Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra dải phân cách Watanabe 

Watanabe Vietnam

WGP-ARD

Mean Value Output Converter(non-isolated) Watanabe

Công cụ chuyển đổi đầu ra giá trị trung bình (không bị cô lập)  Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-BRD

Ratio Bias Setter
Response time:200ms Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter
Thời gian đáp ứng: 200ms Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-BRS

Ratio Bias Setter
Response time:25ms Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter
Thời gian đáp ứng: 25ms Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-BRC

Ratio Bias Setter
Response time:25ms Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter
Thời gian đáp ứng: 25ms Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-ABS 

Absolute value output converter Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị tuyệt đối Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-ARS

Mean Value Output Converter Watanabe

Công cụ chuyển đổi đầu ra giá trị trung bình Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-ADD

Adder(non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-ADS

Adder Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-SBD

Subtractor(non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi  (không bị cô lập) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-SBS

Subtractor Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-MLS

Multiplier Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-DID

Divider(non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra dải phân cách (không bị cô lập) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-DIS

Divider Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra dải phân cách Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-RZ

Square root extractor Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra tỷ lệ với căn bậc hai của tín hiệu đầu vào Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-ADS 

Adder Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-SBS

Subtractor Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-MLD

Multiplier(non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân (không bị cô lập) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-MLS

Multiplier Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-BRS

Ratio Bias setter Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-BRC 

Ratio Bias setter Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-ABS

Absolute value output converter Watanabe

Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị tuyệt đối Watanabe 

Watanabe Vietnam

Function Modules

Mô đun tính năng

Watanabe Vietnam

WSP-PH

High holder(Peak holder) Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Giá đỡ cao (Giá đỡ đỉnh) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-PL

Low holder(Bottom holder) Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Giá đỡ thấp (Giá đỡ dưới cùng) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-PW

Peak-to-peak holder Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu giữ đỉnh Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-HS

Reverse converter Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu chuyển đổi ngược Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-SHS

High selector Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu bộ chọn cao Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSP-SLS

Low selector Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu bộ chọn thấp Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-DBD

Delay Buffer(non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Bộ đệm trễ (không bị cô lập) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-DBS

Delay Buffer Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Bộ đệm trễ Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-RBD

Slope response converter(non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi phản hồi độ dốc (không bị cô lập) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-RBS

Slope response converter Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-LM

Signal limit converter (limiter)(non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-LS

Signal limit converter (limiter) Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-HT

Reverse converter(non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi ngược (không bị cô lập) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-HS

Reverse converter Watanabe

Bộ chuyển đổi ngược  Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-SHS

High selector Watanabe

Bộ chuyển đổi tín hiệu bộ chọn cao Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-RBSU

Slope response converter(increasing change type) Watanabe

Bộ chuyển đổi phản hồi độ dốc (loại thay đổi ngày càng tăng) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-LS

Signal limit converter (limiter) Watanabe

Bộ chuyển đổi giới hạn tín hiệu (bộ giới hạn) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-HS 

Reverse converter Watanabe

Công cụ chuyển đổi ngược Watanabe 

Watanabe Vietnam

WAP-DBS

Delay Buffer Watanabe

Bộ đệm trễ Watanabe 

Watanabe Vietnam

Temperature Converters

 

Watanabe Vietnam

WSPA-FTH

Thermocouple temperature converter (free specification type) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSPA-FTHW

2-output thermocouple temperature converter (free specification type) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện 2 đầu ra (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSPA-FRT

RTD temperature converter (free specification type) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (loại thông số kỹ thuật free)Watanabe 

Watanabe Vietnam

WSPA-FRTW

2-output RTD temperature converter (free specification type) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD 2 đầu ra (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 

Watanabe Vietnam

WVP-KA

Thermocouple temperature converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe 

Watanabe Vietnam

=====================================================

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Watanabe tại Vietnam 

 Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm thông tin về các thương hiệu khác.