Đại lý phân phối Lemis tại Vietnam,Đại lý Lemis Vietnam,ANS Vitetnam

Models

Name of products

 Devices Type

Range of product

Brand name

DC-30

Low Flow Rate Density Meter

Industrial Density Meters for Liquids, LPG and LNG
thiết bị đo mật độ cho chất lỏng, khí LPG và LNG trong công nghiệp

Density Meters
áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DC-40

In-tank Density Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

MDM-40

Multi-Point Density Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DC-50

In-flow Density Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DC-60

In-flow Gas Density Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DM-250.1

Portable Submersible Density Meter

Portable Density Meters
thiết bị đo mật độ cầm tay Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DM-250.2

Portable Submersible Density Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

LPGDi Ex

Portable Density Meter For LPG

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DM-250.1N

Portable Submersible Density Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DM-250.2N

Portable Submersible Density Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

LPGDi

Laboratory Density Meter For LPG

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DM-300

Portable/Laboratory Density Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

Dendi

Portable/Laboratory Density meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DM-250.5

Portable/Laboratory Density Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

VDC-30

Low Flow Rate Density & Viscosity Meter

Industrial Density & Viscosity Meters
thiết bị đo mật độ và độ nhớt trong công nghiệp Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DC-42

In-tank Density and Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

DC-52

In-flow Density and Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

VDM-250.1

Portable Density & Viscosity Meter

Portable Denisty & Viscosity Meters
thiết bị đo mật độ và độ nhớt cầm tay Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

VDM-250.2

Portable Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

VDM-300

Portable/Laboratory Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

VDM-250.1N

Portable Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

VDM-250.2N

Portable Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis

VC-30

Low Flow Rate Viscometer

Industrial Viscometers
thiết bị đo độ nhớt trong công nghiệp Lemis

Viscometers
thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

DC-41

In-tank Viscometer

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

DC-51

In-flow Viscometer

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VM-250.1

Portable Submersible Viscometer

Portable Viscometers
Thiết bị đo độ nhớt cầm tay Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VM-250.2

Portable Submersible Viscometer

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VM-300

Portable/Laboratory ViscoMeter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VM-250.1N

Portable Submersible Viscometer

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VM-250.2N

Portable Submersible Viscometer

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

Balvis

Heated Falling-Ball Viscometer

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VDC-30

Low Flow Rate Density & Viscosity Meter

Industrial Density & Viscosity Meters
thiết bị đo mật độ và độ nhớt trong công nghiệp Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

DC-42

In-tank Density and Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

DC-52

In-flow Density and Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VDM-250.1

Portable Density & Viscosity Meter

Portable Denisty & Viscosity Meters
thiết bị đo mật độ và độ nhớt cầm tay Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VDM-250.2

Portable Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VDM-300

Portable/Laboratory Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VDM-250.1N

Portable Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

VDM-250.2N

Portable Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis

OWC-40

Water Cut Meter

Industrial Water Cut Meters
thiết bị đo lượng nước Water cut trong công nghiệp Lemis

Water Cut Meters
dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis

OWC-50

Water Cut Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis

OWC-51

Water Cut Meter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis

OWM-250.1

Portable Submersible Oil/water Controller

Portable Water Cut Meters
thiết bị đo lượng nước Water cut cầm tay Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis

OWM-250.2

Portable Submersible Oil/water Controller

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis

DLG-400

LPG Smart System

Industrial Tank Gauging
Thiết bị đo bể chứa trong công nghiệp Lemis

Tank Gauging
Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Tank Gauging Lemis, Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis

DUTI-454

Servo Gauge

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Tank Gauging Lemis, Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis

LG-400

Tank Level Gauge

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Tank Gauging Lemis, Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis

DUTI-254H

Portable Gauging Instrument

Portable Tank Gauging
Thiết bị đo bể chứa cầm tay Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Tank Gauging Lemis, Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis

FM-50N

Vortex Flowmeter

Industrial Flow Meters
đồng hồ đo lưu lượng trong công nghiệp Lemis

Flow Meters
đồng hồ đo lưu lượng Lemis/ thiết bị đo lưu lượng Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Flow Meters Lemis, đồng hồ đo lưu lượng Lemis/ thiết bị đo lưu lượng Lemis

FM-50F

Vortex Flowmeter

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Flow Meters Lemis, đồng hồ đo lưu lượng Lemis/ thiết bị đo lưu lượng Lemis

PET-250.1

Portable Electronic Thermometer

Portable Thermometers
nhiệt kế cầm tay

Thermometers
nhiệt kế Lemis

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Thermometers Lemis
nhiệt kế Lemis

PET-250.2

Portable Electronic Thermometer

đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Thermometers Lemis
nhiệt kế Lemis